Lyssna

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av 5:4, Paroc

Planförslaget syftar till att möjliggöra utveckling och utökning av befintlig industri. Förslaget ger också en möjlighet att inom delar av befintligt område bygga högre byggnader än idag, som högst 35 meter över marknivån.

Karta som redovisar aktuellt planområde

Planeringsskede

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 31 oktober 2022. Beslutet vann laga kraft 1 december 2022.

skede

Aktuellt förslag

Planens syfte är att möjliggöra en ändamålsenlig utveckling av och utökning av befintlig industri. Förslaget ger också en möjlighet att inom delar av befintligt område bygga högre byggnader än idag, som högst 35 meter över marknivån.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs.

Handlingar tillhörande planen

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Planbeskrivning Pdf, 20 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 222.7 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 310.2 kB.

Undersökning Pdf, 1.6 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 6.1 MB.

Artskyddsutredning Pdf, 3 MB.

Artskyddsutredning för större vattensalamander Pdf, 6.7 MB.

Boplatsinventering av fladdermöss Pdf, 7.8 MB.

Bullerutredning Pdf, 1 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 5.1 MB.

Deposition- och spridningsberäkningar Pdf, 5.9 MB.

Geoteknisk undersökning Pdf, 957.5 kB.

Inventering av groddjur Pdf, 8.3 MB.

Inventering av groddjur våren 2022 Pdf, 7.3 MB.

Inventering av fladdermöss Pdf, 5.9 MB.

Kompletterande PM till dagvattenutredning Pdf, 1.1 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 3.3 MB.

PM Exteriörbelysning med hänsyn till fladdermöss Pdf, 508.4 kB.

PM Miljöriskanalys Pdf, 336.4 kB.

PM Natura 2000 luft Pdf, 918.7 kB.

PM Riskutredning farligt gods Pdf, 998.6 kB.

PM Riskutredning Pdf, 1.3 MB.

PM Utlåtande om markmiljö Pdf, 206.9 kB.

Släckvattenutredning Pdf, 988.7 kB.

Transportutredning Pdf, 2.5 MB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!