Lyssna

Etablera och investera

Vill ditt företag etablera sig i Götene kommun eller utöka redan befintlig näringsverksamhet? Vi i Götene kommun vill ge god service både före, under och efter ett genomfört markköp. Vi kan erbjuda verksamhetsmark i ett strategiskt läge med goda logisktiska förutsättningar. Vi har ett gott företagsklimat och en lång historia av framgångsrikt företagande.

5 anledningar att etablera sig i Götene

1. Strategiskt läge

Götene kommun har ett strategiskt läge vid Europas tredje största insjö, Vänern. Större transportstråk som E20 samt riksväg 44, liksom Kinnekullebanana, går genom kommunen. Götene tätort har ett centralt och logistiskt klokt läge när man har stora in- och utflöden på den nordiska marknaden. Tätortens strategiska läge, vid skärningspunkten E20 och riksväg 44, förstärks ytterligare framöver i och med att ett utbyggnadsarbete pågår för E20 på sträckan Göteborg-Örebro.

2. Tillgång till arbetskraft

Arbetsmarknadsregionen Skaraborg, som består av 15 kommuner i samverkan, har idag 270 000 invånare. Kommunerna har tillsammans det gemensamma målet att vara 300 000 år 2030. Här finns en tradition av flexibel pendling över kommungränserna.

I Skaraborg finns flera kluster av tillverkande industrier, lager och logistik samt Skövde högskola som utgör ett kunskapsnav. Detta bidrar till en stark arbetsmarknad med både spets och bredd i kompetensutbudet.

3. Hållbarhet

Godstransporter via järnväg och sjöfart är möjliga, bland annat i och med närheten till Skaraborg Logistic Center i Falköping. Vid stora flöden till och från Europa finns miljömässiga vinster att gå via exempelvis denna så kallade dryport.

Götene kommun ingår i Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. I Biosfärsområdet finns offensivt agerande aktörer som bidrar till ett viktigt modellområde för hållbar utveckling.

4. Företagsklimat

Här finns ett starkt företagsklimat. Vi arbetar tillsammans med företagen för att det ska vara enkelt och roligt vara verksam i kommunen. Det finns ett gott samarbete mellan företagen i kommunen och flera upparbetade nätverk.

5. Prisvärd mark

Mark finns tillgänglig för etableringar och expansioner och kommunen är mån om att hålla ett marknadsmässigt men konkurrenskraftigt markpris.

Köp av verksamhetsmark

Reservation av mark

För att ni ska hinna utreda förutsättningarna för en nyetablering eller utökning kan Götene kommun reservera ett markområde som du är intresserad av. I vissa fall kan det även vara aktuellt att teckna ett optionsavtal (en viljeförklaring mellan köpare och säljare om ett framtida köpeavtal).

Innan kommunen genomför någon ny försäljning undersöker vi alltid vilka utökningsbehov som de angränsande näringsverksamheterna har. Det inledande arbetet i varje ärende görs alltid i samarbete med kommunens näringslivsstrateg.

Köpeavtal

Köpet av marken (fastigheten) regleras i ett köpeavtal som upprättas mellan köparen och säljaren (Götene kommun). I avtalet regleras köpeskilling, ersättning för fastighetsbildning, tillträdesdag med mera.

När det handlar om en utökning tecknar vi ett avtal om fastighetsreglering som i princip har samma innehåll.

Markpris

När mark prissätts ska marknadsvärdesprincipen tillämpas och kommunen följer prisutvecklingen på fastighetsmarknaden. Olika priser kan därför gälla för olika delar av kommunen. Det kan även finnas olika kvaliteter inom området som påverkar prisbilden inklusive byggrättens specifika förutsättningar samt kommunens kostnader för att få tomten byggklar. I de fall det finns otydligheter kring det faktiska marknadsvärdet kan en oberoende expert få uppdraget att göra en värdering.

När du köper mark till näringsverksamhet från Götene kommun tillkommer ett antal olika avgifter.

Fastighetsbildning

Kostnaden för att bilda fastigheten får du som köpare betala till fastighetsbildningsmyndigheten (Lantmäteriet).

Lagfart

Du kan söka lagfart hos Lantmäteriet/Inskrivningsmyndigheten när du har betalat köpeskilling och ersättning för fastighetsbildning. När du köper en fastighet från Götene kommun får du själv stå för för lagfarts- och inteckningskostnader.

Kommunala avgifter

Lämna in din ansökan om bygglov i samband med att köpeavtalet har undertecknats. Vid bygglovsprövningen tar kommunen ut avgifter för:

  • bygglov med startbesked
  • nybyggnadskarta

Storleken på byggnationen avgör hur stora avgifterna blir. Avgifterna är bestämda av kommunfullmäktige och ändras i normalfallet vid årsskiftet.

Anläggningsavgift vatten och avlopp

Götene kommun ansvarar för anslutning av vatten och avlopp inom sitt verksamhetsområde genom Götene Vatten och Värme.

Avgiften är bestämd av kommunfullmäktige och ändras i normalfallet vid årsskiftet.

Det kommunala bolaget Götene vatten och värme sköter vatten- och avlopp, renhållning och fjärrvärme i kommunen. Se aktuella avgifter och taxor på Götene Vatten och Värmes hemsida.

Andra anslutningsavgifter

Utöver anläggningsavgiften för vatten och avlopp måste du även räkna med kostnader för anslutning till elnät och bredband.

Elnätet i kommunen ägs av Götene elförening. Se aktuella avgifter och taxor på Götene elförenings hemsida.

Information om bredband på Götene kommuns hemsida.

Kontakt

Är du intresserad av att etablera din verksamhet i Götene kommun?

Kontakta Emelie Thim, näringslivsstrateg i Götene kommun.
Telefon: 0511-38 60 09
E-post: emelie.thim@gotene.se


Är du intresserad av att etablera din verksamhet i Skaraborg?

Business Region Skaraborg erbjuder fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker bästa platsen för etablering i någon av regionens kommuner. Uppdraget är att stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetenser. Verksamheten är ett samarbete mellan Skaraborgs 15 kommuner.

Hemsida: businessregionskaraborg.se

Karta över Götenes strategiska läge i Sverige. Förstora bilden

Götenes strategiska läge i Sverige. Klicka på bilden för att förstora.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!