Lyssna

Behandling av person­uppgifter

Här kan du läsa om hur Götene kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

En personuppgift är information som går att koppla till en nu levande person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Behandlingen av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen (GDPR).

Till personuppgifter räknas exempelvis:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • bankuppgifter
 • fotografier

Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt att identifiera en person.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Götene kommun behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (till exempel när du skickar in en ansökan eller gör en anmälan). I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som gäller personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Ansvar att behandlas korrekt

Lagen innehåller bestämmelser om samtycke vilket innebär att den enskilde i vissa fall ska godkänna att uppgifter får behandlas. För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig.

Ta tillbaka ditt samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke som du har lämnat till Götene kommun. För att ta tillbaka (återkalla) ett samtycke, ta kontakt med Götene kommun enligt de kontaktuppgifter som finns på denna sida. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har tagit tillbaka (återkallat) ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

Radera personuppgifter

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke. Viktigt att veta är att, i de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Götene kommun kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Götene kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar och syftet med behandlingen.

Rätt att motsätta dig behandling

Om har anledning tro att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Götene kommun så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker. Detta gäller ej när det finns laglig grund för behandlingen.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, till exempel under tiden då Götene kommun utreder om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Götene kommun att dina personuppgifter behandlas av Götene kommun och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • Varför vi behandlar dem
 • Vilka personuppgifter som vi behandlar
 • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
 • Hur länge personuppgifterna behandlas
 • Information om vilka rättigheter du har
 • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
 • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Götene kommun har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format. Detta gäller när behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig. I de fall där det är tekniskt möjligt har du rätt att begära att vi överför uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Intigritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till:

Götene kommun har i ett samarbetsprojekt tillsammans med grannkommunerna tillsatt ett Dataskyddsombud som kan kontaktas via:

Epost: v6dataskyddsombud@goliskait.se

Mer information

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!