Lyssna

Funktions­hinder­om­rådet

Funktionshinderområdet ger stöd och service till dig med funktionsnedsättning. Målet för insatserna är att personer med funktionsnedsättning ska få samma rättigheter och möjligheter som andra invånare i Götene kommun.

LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Lagen är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor och att de får den hjälp och stöd de behöver i det dagliga livet.

Ansökan och beslut

För att ansöka om insatser enligt LSS tar man kontakt med LSS handläggare i kommunen. Handläggarna utreder och fattar beslut på delegation av socialnämnden. Är man inte nöjd med fattade beslut kan dessa överklagas

Biståndsenhet

Telefon till LSS-handläggare

  • när det gäller födelsedatum dag 1 – 10: 0511-38 62 53
  • när det gäller födelsedatum dag 11 – 20: 0511-38 62 57
  • när det gäller födelsedatum dag 21-31: 0511-38 62 52

E-post: bistandsenheten@gotene.se

All personal inom funktionshinderområdet har tystnadsplikt.

Anhörigstöd

Stödjer du en närstående eller anhörig? Anhörigstöd.

Avgifter i äldreomsorg och inom funktionshinderområdet

här kan du hämta broschyren för utskrift
Broschyrer inom äldreomsorg och inom funktionshinder Pdf, 217.1 kB.

Broschyr Funktions­hinder­området

Här kan du hämta broschyren för utskrift

Tillgänglig­hets­infor­mation funktions­­hinder­­området

Tillgänglighetinformation Funktionshinderområdet

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!