Lyssna

Avgifter inom handikappomsorgen

Här samlar vi en lista på de vanligaste avgifterna inom handikappomsorgen. Priserna gäller för 2023.

Ingen ska orsakas merkostnader för sin funktionsnedsättning

Ingen ska orsakas merkostnader för sin funktionsnedsättning. Däremot ska var och en efter egen förmåga bidra till sina kostnader.

De avgifter som kan bli aktuella är fastställda i ”Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS) paragraf 18-21. ”Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov”, LSS paragraf 19. Du kan läsa mer om LSS-lagen på Sveriges Riksdags hemsida.

Rådgivning och annat personligt stöd

Insatserna kan vara rådgivande och allmänt stödjande. De ges bland annat av kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut, förskolekonsulent, med flera yrkesgrupper som kan behövas för att erbjuda ett fullgott stöd.

Avsikten är inte att ge sjukvårdande behandling eller rehabilitering, eller insatser som faller inom tillämpningen av hälso- och sjukvårdslagen och inte heller ge den typ av social service som socialtjänsten erbjuder eller pedagogiska insatser som hör till undervisning.

Korttidsvistelse

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels för att erbjuda miljöombyte och re-kreation samtidigt som anhöriga kan bli avlösta i omvårdnadsarbetet. Avgift för kost i samband med korttidsvistelse betalas av den enskilde.

Prislista

  • Frukost: 17 kronor per måltid.
  • Lunch och middag: 42 kronor per måltid.
  • Kvällsmål och mellanmål: 21 kronor per måltid.

Resor vid korttidsvistelse betalas av den enskilde med undantag för resor mellan särskolan till korttidsvistelse – den kostnaden betalas av särskolan. Reducering av resekostnaderna kan ske efter särskild prövning. I vissa fall kan merkostnadsersättning för dem som har vårdbidrag eller handikappersättning utges av försäkringskassan

Korttidstillsyn

Genom LSS får barn som är över tolv år och har funktionshinder rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet: före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov (exempelvis sommarlov.)

Avgift för kost i samband med korttidstillsyn betalas av den enskilde.

Prislista

  • Frukost: 17 kronor per måltid.
  • Lunch eller middag: 42 kronor per måltid.
  • Kvällsmål eller mellanmål: 21 kronor per måltid.

Resor till och från korttidstillsyn betalas av den enskilde med undantag för resor mellan särskolan till korttidstillsyn – den kostnaden betalas av särskolan. Reduce-ring av resekostnaderna kan ske efter särskild prövning. I vissa fall kan merkostnadsersättning för dem som har vårdbidrag eller handikappersättning utges av försäkringskassan.

Daglig verksamhet

För sysselsättning på daglig verksamhet betalas en dag- eller timersättning ut. Idag är ersättningen för arbetsliknande uppgifter nio kronor per timme där man jobbar max åtta timmar per dag. Om man inte har matabonnemang betalas en avgift för lunch på 50 kronor per måltid (inklusive moms).

För resor under arbetad tid betalar den enskilde en kostnad på 27 kronor per resa. Vid tur och retur är kostnaden 54 kronor per dag. Maxavgiften är 530 kronor per månad.

Fritid och kultur

Kostnader för fritids- och kulturella aktiviteter är sådant som den enskilde själv ska svara för. Dock inte kostnader för eventuella följeslagare som behövs för att kunna genomföra aktiviteter.

Indexreglering

Habiliteringsersättning och avgifter för kost är indexreglerade och bygger på prisbasbeloppet. Justering sker i februari varje år i anslutning till att prisbasbeloppet för det aktuella året fastställts.

Prisbasbelopp 2023 = 52 500 kronor.

Broschyr

Här kan du hämta broschyren för utskrift.

Broschyr Avgifter 2023 Pdf, 211 kB.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Telefontid vardagar 10:00-12:00
Telefon: 0511-38 68 70
E-post: omsorgsavgifter@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!