Lyssna

Utveckling Cykelleder i Kinnekullebacken

Götene kommun arbetar med en fördjupad förstudie om att anlägga cykelleder och pumptrackbana i Kinnekullebacken.

Två mountainbikecyklister cyklar utför en vegeterad sluttning på Kinnekulle.Förstora bilden

Bakgrund

 • Inkomna förslag från cykelintresserade medborgare att anlägga cykelleder i
  Kinnekullebacken (2020)
 • En förundersökning på Kinnekullebackens potential att bygga flowleder för
  cykling har genomförts av företaget utefolk.
 • Götene kommun har ansökt om tillstånd för åtgärder inom Natura-2000-
  område. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd i enlighet med föreskrifterna för
  Kinnekulle naturvårdsområde att schakta och fylla för anläggande av
  flowleder för cykling samt pumptrackbana i gamla slalombacken på
  Kinnekulle, på fastigheten Hönsäter 7:15, i Götene kommun
 • Kinnekulle är riksintresse för rörligt friluftsliv
 • Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med fördjupad förstudie av
  anläggandet av flowleder för cykling samt pumptrackbana i gamla
  slalombacken Kinnekullebacken. I den fördjupade förstudien ska
  medborgarnas inspel och synpunkter hämtas in.

Förstudie om att anlägga cykelleder i
Kinnekullebacken pågår.

 • Cykellederna i Kinnekullebacken ska smälta in i naturen.
 • Kinnekullebackens utveckling ska stärka den biologiska mångfalden och det rörliga friluftslivet
 • Inventeringar av blommor och grodor/salamander pågår.
 • Det ska visas att Kinnekulle ingår i Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Unescos Globala
  Geopark.

Tidsplan för förstudie och eventuellt
fortsatt projekt:

 • Våren/sommar 2023: Fördjupade förstudien pågår
 • Hösten 2023: Beslut Kommunstyrelsen Uppdatering: Laglighetsprövning av Götene kommuns beslut 2023-06-21, dnr KSK 2023/357 - inlösen av anläggningar, del av Götene Hönsäter 7:15 - Kinnekullebacken. Götene kommun väntar på domstol/beslut från Förvaltningsrätten innan förslag till beslut om cykelleder i Kinnekullebacken kan tas upp i Kommunstyrelsen.
 • Hösten 2023/ 2024: Om kommunstyrelsen tar ett positivt beslut: Ansökan om bygglov
 • 2024/2025: Anläggningsarbete

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut

 • Länsstyrelsen ger tillstånd i enlighet med föreskrifterna för Kinnekulle naturvårdsområde att schakta och fylla för anläggande av flowleder för cykling samt pumptrackbana i gamla
  slalombacken på Kinnekulle, på fastigheten Hönsäter 7:15, i Götene kommun.
  Motivering till beslut:
 • Åtgärderna vidtas på mark som sedan tidigare nyttjats för en anläggning för det rörliga friluftslivet.
 • Platsen saknar högre naturvärden.
 • Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till detta att åtgärderna inte medför några påtagliga skador på naturvärden samt att syftet med naturvårdsområdet inte motverkas. Bortschaktning av grässvålen på platsen så att bar jord blottas i backen kan till och med leda till positiva effekter för pollinatörer och andra insekter.
 • För att säkerställa att påverkan på omgivningen blir så liten som möjligt, samt
 • säkerställa syftena med naturvårdsområdet vad gäller friluftsliv, förenar Länsstyrelsen tillståndet med ett antal villkor.

Kinnekulle – det blommandet berget
Pågående förstudien arbetar med:

Cykelleder och biologisk mångfald kombineras.

Insatser som ska främja biologiska mångfald:

Exempelvis:

 • Olika Ytor med ängsmiljöer i Kinnekullebacken
 • Stenmurar, ytor med bar jord bidrar till att pollinatörer och andra
  insekter trivs
 • Sandbädd för vildbin
 • Dammen anpassas för att förbättra livsmiljöer för fåglar och grodor
 • Informationsskyltar om de olika miljöerna

Vad är en flowled?

En flowled är cykelleder som slingrar sig nedför Kinnekullebacken.

Vad är en pumptrackbana?

Pumptrackbanor är cykelbanor med en eller flera gupp.

Tänkt material i Kinnekullebacken: Grus (inte asfalt)

Lämna gärna dina synpunkter och inspel!

Synpunkter sammanställs till förstudierapporten.

Förslag Cykelleder i KinnekullebackenFörstora bilden
Förslag Cykelleder i Kinnekullebacken - översiktsbildFörstora bilden
Kvinna som cyklar över sten i botten av en backe där det sitter ett par och har picknick.Förstora bilden

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!