Lyssna

Utveckling Västerbyområdet

Västerbyområdet står inför flera stora förändringar. Det gamla badhuset ska ersättas med ett nytt och en ny förskola föreslås byggas på grusplanen. Dessutom ska allmänna parkeringsytor iordningställas och nya gång- och cykelvägar anläggas. På denna sida har du möjlighet att få information och följa respektive projekt.

Översiktsbild som redovisar aktuella projekt i Västerby-områdetFörstora bilden

Bild som redovisar vilka ytor som berörs av de planerade utvecklingsförslagen

3D bild som visar hur området kan komma att se ut i framtidenFörstora bilden

Exempel på hur Västerbyområdet skulle kunna se ut

Nytt badhus

Ett nytt badhus ska ersätta det befintliga i Västerbyområdet. Just nu ska arbete med upphandling och projektering påbörjas. På denna flik finns mer information kring projektet.

Bild på skylt som informerar om badhusbygget
Bild på skylt som informerar om planerad byggstart

Vad händer nu?

Maj 2024 - Planerad byggstart 2025

Nu finns informationsskyltar uppsatta på badhuset med information för allmänheten om det fortsatta arbetet med det nya badhuset.

 

April 2024 - Barnlandskap i Götenes nya badhus kan bli verklighet med hjälp av Sparbanken Skaraborg

Sparbanken Skaraborg, genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg, planerar att satsa 30 miljoner kronor på Götenes nya badhus. Investeringen kan möjliggöra byggnation av ett över 200 kvadratmeter stort badlandskap för barn i yngre åldrar med inspiration från Kinnekulle.

Sparbanken Skaraborg, genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg, har fattat ett inriktningsbeslut om att med ett maxbelopp på 30 miljoner kronor finansiera ett badlandskap för barn i yngre åldrar i Götenes planerade nya badhus.

  • Diskussionerna med Sparbanksstiftelsen har pågått i över ett års tid och det känns otroligt roligt att äntligen kunna berätta att vi nu har kommit så här långt. Badhuset är oerhört efterlängtat av Götenes kommuns invånare och detta skulle möjliggöra en satsning på barn och barnfamiljer som vi aldrig hade klarat av på egen hand. Det ligger helt i linje med vår vision att höja kommunens attraktivitet för barnfamiljer och kommer bidra starkt till att vi nu kan skapa ett badhus som inte bara blir ett stort lyft för Göteneborna, utan också kommer kunna locka familjer från hela Skaraborg, säger Johan Månsson, kommunstyrelsens ordförande i Götene kommun.
  • Vi har återinvesterat i några större projekt i Vara och Skara de senaste åren och samtidigt proaktivt letat efter intressanta projekt i Essunga och Götene. Därför känns det riktigt kul och spännande att vara med i den här processen och förhoppningsvis landa ett projekt i Götene. Det blir i så fall vårt största projekt hittills, berättar Liselotte Sterneborn, ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Ett slutgiltigt beslut om finansiering kommer att fattas av Sparbanksstiftelsen Skaraborgs styrelse senare i år när kompletta handlingar och kostnadsberäkningar finns på plats.

  • Det är fantastiskt roligt för oss som lokal bank att med hjärtat i sparbanksrörelsen få vara med och återinvestera i våra samhällen för att skapa tillväxt och trivsel. Nu hoppas vi att allt går i lås så att Göteneborna kan få många roliga stunder i ett efterlängtat badhus, säger Patrik Meijer, vd Sparbanken Skaraborg.

Förslaget ska detaljprojekteras

Det planerade barnlandskapet kommer nu att projekteras och kostnadsberäknas i detalj. Förslaget innehåller i dagsläget bland annat åtta olika pooler, rutschkanor, vattenlekar, grotta, vattenfall, strand och vattenpist på en yta över drygt 200 kvadratmeter. Barnbadet kommer att vara tillgänglighetsanpassat och tanken är att utformningen ska inspireras av miljöer på Kinnekulle.

  • Vi är tacksamma, stolta och otroligt glada för att Sparbanken Skaraborg har ambitionen att satsa så stort på Götene och våra barn och unga. Om allt faller på plats och projektet kan genomföras så höjer vi ribban och kan skapa ett badhus som sticker ut från mängden, ett litet men viktigt steg för fortsatt tillväxt och utveckling av såväl Götene kommun som hela Skaraborg, säger Johan Månsson.

Götenes nya badhus beräknas börja byggas 2025.

 

Mars 2024 - Programhandlingar tas fram för forttsatt arbete med det nya badhuset.

Februari 2024 - Startworkshop genomförs där arbetsformer för projektet, berörda parter, samverkan samt gemensamma mål för projektets arbete framåt tas fram.

December 2023 - Styrgruppen för badhusbygget informerades om läget i det pågående arbetet med det nya badhuset. PEAB presenterade sitt företag och arbetssätt och former för det fortsatta arbetet med vårt badhus.

November 2023 - Upphandlingen för byggandet av vårt nya badhus är avslutad. PEAB är det företag valdes för uppdraget att bygga vårt nya badhus och målsättningen är att ha ett badhus klart hösten 2027.

Augusti 2023 - Just nu pågår anbuds och upphandlingsarbete av en entreprenör. (September till oktober)

Detta har gjorts

December 2022 - En ändring av gällande detaljplan är nödvändig för att kunna bygga ett nytt badhus. Den 14 december fick sektor samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja arbetet med att ändra den gällande detaljplanen för att möjliggöra ett nytt badhus.

Januari 2023 - Ett första förslag på ändrad detaljplan går ut på samråd där myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget får möjlighet att tycka till om förslaget.

Mars 2023 - Efter samrådet justerades förslaget. När ett justerat förslag är färdigt skickas det ut på granskning. Under granskningen får myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget ytterligare en gång möjlighet att tycka till om förslaget.

April 2023 - Den ändrade detaljplanen vinner laga kraft. Det innebär att det nu finns en detaljplan som möjliggör ett nytt badhus.

Ta del av detaljplanen

Juni 2023 - Projketgruppen för ett nytt badhus fortsätter sitt arbete med att ta fram underlag för upphandling och projektering.

Bakgrund

Den 30 juni 2021 stängdes badhuset i Götene på grund av byggnadens undermåliga skick. Våren 2022 togs en förstudie fram som syftade till att utgöra ett underlag för beslutsfattarna i Götene kommun. I förstudien jämfördes olika badhusalternativ i form av renovering av befintligt badhus, nybyggnation av ett badhus samt byggnation av ett konceptbadhus. Förstudien förordade nybyggnation av badhus.

Kommunfullmäktige tog den 30 maj 2022 beslut om att ett nytt badhus ska byggas på befintlig plats.

Skiss över hur badhuset skulle kunna se utFörstora bilden

Bild som visar hur nytt badhus skulle kunna se ut.

Ny förskola

En ny förskola för cirka 100 barn har beslutats att byggas på Västerbyområdet. Förskolan beräknas vara klar i augusti 2025. Nedan finns en bild som visar hur förskolan kommer att se ut. Kulören kommer att bli ljusare grå än på bilden.

Vad händer nu?

Maj 2024 - Etableringen är på plats och markarbetet har påbörjats. Efter sommaren kommer huskonstruktionen att påbörjas.

Detta har gjorts

December 2022 - En ny detaljplan är nödvändig för att kunna bygga en ny förskola och en ny allmän parkeringsplats. Den 14 december fick sektor samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för en ny förskola och ny allmän parkeringsplats.

Januari 2023 - Ett första förslag på ny detaljplan går ut på samråd där myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Mars 2023 - Efter samrådet justeras förslaget till ny detaljplan. När ett justerat förslag är färdigt skickas det ut på granskning. Under granskningen får myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget ytterligare en gång möjlighet att lämna synpunkter.

April 2023 - Ett förslag till detaljplan var föremål för granskning till och med den 13 april. Under granskningen får myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget möjlighet att tycka till.

Juni 2023 - Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för den nya förskolan och parkeringsplatsen. Beslutet har vunnit laga kraft 27 juni vilket innebär att det nu finns en detaljplan som möjliggör för en förskola.

Augusti 2023 - Första projektmöte har ägt rum. Ett underlag för avrop till entreprenör har tagits fram och skickas till upphandlingsenheten. Nästa steg i processen blir kontakt och uppstart med vald entreprenör.

April 2024 - Första spadtaget har genomförts. På plats var barnen från Västerby förskola, vår entreprenör Skanska, representanter från nämnden för utbildning, kultur och fritid samt tjänstemän från Götene kommun.

Ta del av detaljplanen

Bakgrund

Idag ligger Västerby förskola i en del av den gamla Västerbyskolans lokaler där ett gymnasium flyttade in höstterminen 2021. Gymnasiet kommer inledningsvis inte använda alla lokaler utan kommer successivt öka nyttjandet allteftersom elevantalet ökar. Förskolan behöver därmed flytta ut ur Västerbyskolans lokaler inom en snar framtid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 december 2022 sektor samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja planläggning för möjliggöra ny förskola på befintlig grusplan.

Illustration över förskolebyggnadFörstora bilden

Bild som visar hur förskolan kommer att se ut

Allmän parkeringsplats

I Hagagatans förlängning planeras en ny allmän parkeringsplats som ska fungera som parkering för hela Västerbyområdet. Just nu pågår arbete med en ny detaljplan, som är första steget innan byggnation kan påbörjas. Cirka 100 parkeringsplatser är planerade. På denna flik finns mer information kring projektet.

Vad händer nu?

Augusti 2023 - En projektering av parkeringsytan är klar och under hösten påbörjas en upphandling av entreprenör för arbete.

Detta har gjorts

December 2022 - En ny detaljplan är nödvändig för att kunna bygga en ny förskola och en ny allmän parkeringsplats. Den 14 december fick sektor samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för en ny förskola och ny allmän parkeringsplats.

Januari 2023 - Ett första förslag på ny detaljplan går ut på samråd där myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Mars 2023 - Efter samrådet justeras förslaget till ny detaljplan. När ett justerat förslag är färdigt skickas det ut på granskning. Under granskningen får myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget ytterligare en gång möjlighet att lämna synpunkter.

April 2023 - Ett förslag till detaljplan var föremål för granskning till och med den 13 april. Under granskningen får myndigheter, grannar och andra som berörs av förslaget möjlighet att tycka till.

Juni 2023 - Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till detaljplan för den nya förskolan och parkeringsplatsen. Beslutet har vunnit laga kraft 27 juni vilket innebär att det nu finns en detaljplan som möjliggör för en parkeringsplats.

Ta del av detaljplanen

Vad blir det för typ av parkeringsplats?

Parkeringsplatsen blir allmän och ska fungera som parkeringsplats för Västerbyområdet som helhet.

Bakgrund

I samband med att ett nytt badhus och en ny förskola ska byggas, föreslås en ny allmän parkering iordningställas i Hagagatans förlängning.

Bild som visar hur parkeringsplatsen skulle kunna se utFörstora bilden

Bild som visar hur en ny allmän parkeringsplats skulle kunna se ut

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!