Lyssna

Tillstånd

När man bedriver eller ska starta en verksamhet, samt vid olika byggprojekt kan det behövas tillstånd från olika myndigheter. Vi försöker här att ge en överblick över de tillstånd som kan behövas. Detta är inte någon fullständig lista men innehåller de vanligaste tillstånden.

Det är den sökande som har det fulla ansvaret att nödvändiga tillstånd finns

Miljöbalken

Läs mer om miljöbalken på notisum.se

För ärenden gällande:

 • Byggnation inom naturreservat
 • Strandskydd

Kontakta kommunekolog
E-post: karolina.ringdahl@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 32

För ärenden gällande:

 • Industriell verksamhet
 • Värmepumpar
 • Cisterner
 • Avfall
 • Enskilda avlopp
 • Hälsoskydd
 • Köldmedier och lokaler
 • Jordbruksverksamhet

Kontakta Miljö-Hälsa
E-post: miljohalsa@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

För ärenden gällande:

 • Schaktning inom naturreservat
 • Djurtskydd

Kontakta Länsstyrelsen
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Telefon: 0501-60 50 00

Livsmedelslagen

Läs mer om livsmedelslagen på notisum.se

För ärenden gällande:

 • Registrering och godkännande av livsmedelsanläggning

Kontakta Miljö-Hälsa
E-post: miljohalsa@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Plan- och bygglagen

Bygglov

Uppföra ny byggnad, göra till- eller ombyggnad, ändra fasad eller färgsättning samt sätta upp skyltar.

Grannemedgivande

Vid uppförande av byggnad nära fastighetsgräns

Anmälan

Vid nyinstallation eller förändringar av VVs-anläggning, eldstad, rökrör samt ändring av byggnad som förändrar brandskyddet. Gäller även vid änfring av en byggnads konstruktion.

Rivningslov

Rivning av byggnad, vilken hade krävt bygglov vid uppförandet.

Kontakta Camilla Brandell, bygglovhandläggare
E-post: camilla.brandell@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 59

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängd än som anges i tabellen nedan, ska ha tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Vid frågor kontakta Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Byggfelsförsäkring eller färdigställandegaranti

Då näringsidkare uppför en bostad för permanent bruk

Camilla Brandell, bygglovhandläggare
E-post: camilla.brandell@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 59

Mer information om intyg om Byggfelsförsäkring och Färdigställandegaranti på boverket.se

Skorstensfejaren

För ärenden gällande:

 • Installation som berör rökkanal samt immkanal (kan även utföras av annan sakkunnig)

Kontakta sotaren  
Telefon: 0511-599 23

Fastighetsbildning eller utstakning

För ärenden gällande:

 • Avstyckning eller sammanslagning av fastigheter
 • Utstakning. (Utstakning kan även utföras av annan godkänd sakkunnig.)

Kontakta Stig Landahl, Lantmäteriet Lidköping
E-post: stig.landahl@lm.se
Telefon: 0510-683 87

Fastighetsbildning och utstakning hos Lantmäteriet

Servering av alkoholhaltiga drycker

Kontakta: Annica Bringsved, handläggare tillståndsenheten
Telefon: 0510-77 12 97

Mer information om serveringstillstånd

Tillståndsenheten i Samverkan (TiS)

För ansökan om serverings- eller tobakstillstånd eller anmälan folköl, e-cigaretter eller receptfria läkemedel.

Götene kommun har avtal/samverkan med Lidköpings kommun, Tillståndsenheten i Samverkan (TiS).

Gemensam organisation för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lag (2018:2099) om tobak och liknande produkter samt kontroll av receptfria läkemedel.

Alla ärenden och frågor hanteras av TiS, Lidköping.

Tillståndsenheten i Samverkan

E-post: tillstandsenheten@lidkoping.se

Kontroll av funktionen hos ventilationssystem

Kontakta Camilla Brandell, bygglovhandläggare
E-post: camilla.brandell@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 59

Åtgärder i anslutning till allmän väg samt utfarter

Kontakta Trafikverket Mariestad
Telefon: 010-123 61 36

Tillstånd för uppförande av höga byggnadsverk, samt i närheten av flygfält

Tillstånd från Luftfartsverket

Tillstånd för uppförande av höga byggnadsverk, samt i närheten av flygfält

Tillstånd från Milostaben

Fornlämningar och historiskt intressanta miljöer

Kontakta Länsstyrelsen Mariestad
Telefon: 0501-60 53 91

Nybyggnad eller förändring av arbetslokaler

Yttrande från skyddsombud krävs. Kontakta: Skyddsombudet på företaget.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!