Lyssna

Ventilation

Luften i våra bostäder är viktig för vår hälsa.

Luften inomhus måste kontinuerligt bytas ut mot renare luft.
Dålig ventilation kan bidra till hälsoproblem som allergi eller andra överkänslighetsreaktioner. Det kan också medföra att radonhalten blir högre. Risken för att du ska få fukt- och mögelskador ökar också om ventilationen fungerar dåligt.

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader, skall en byggnads ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem sker. Byggnadsnämnden har tillsynsansvaret på att obligatorisk ventilationskontroll sker. Ventilationsprotokoll enligt OVK skall sändas in till Byggnadsnämnden efter utförda besiktningar.

Första kontroll

Funktionskontroll skall ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen.

Vid den första besiktningen ska det kontrolleras:

  1. att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter,
  2. att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
  3. att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som skall sköta systemet samt
  4. att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande kontroll

Vid återkommande besiktning skall kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Intervallet för den återkommande kontrollen är olika beroende av byggnadstyp, och varierar mellan 3 och 6 år.

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Besiktningsförrättare

Besiktningen ska utföras av sakkunnig (funktionskontrollant) som har den utbildning och erfarenhet som behövs och som är lämplig för uppgiften.
På boverkets hemsida kan du läsa mer och hitta funktionskontrollanter för ventilationssystem.


Besiktningsintervaller

Byggnadstyp

Intervaller för återkommande besiktning

1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader. Oavsett ventilationssystem

3 år

2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, och FTX- ventilation

3 år

3. Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-,F-, FX-ventilation

6 år

4. En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation

Endast första besiktning

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!