Lyssna

Marklov

Har du planer på att ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka marklov.

Ansökan om marklov kan du göra här via vår E-tjänst.

Markarbeteten

Om du planerar att utföra markarbeten som innebär ändring av markens nivå med 0,5 meter eller mera inom detaljplanerat område, så behöver du ansöka om marklov. Det gäller både höjning och sänkning av markens nivå..

Schaktning och fyllning

Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovansökan.

Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning samt sprängning. I samband med sprängning ska ett tillstånd lämnas av polisen.

Inom Naturvårdsområde Kinnekulle behövs ett separat tillstånd sökas hos Länsstyrelsen för schaktning, tippning och fyllning.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!