Lyssna

Förhandsbesked

Om du har tankar på att bygga men osäker om du kan få bygglov kan det vara klokt att söka ett förhandsbesked. Med förhandsbeskedet får du reda på om det du planerar att bygga kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Ansökan om förhandsbesked kan du göra här via vår E-tjänst.

Förhandsbeskedet kräver inte lika många handlingar som ett bygglov. Det vanligaste är att ansöka om förhandsbesked när man vill bygga på en obebyggd tomt i ett område som saknar detaljplan, exempelvis på landet. Miljö- och bygglovnämnden gör en lokaliseringsprövning, där det utreds om platsen är lämplig för bebyggelse. Översiktsplanen är vägledande i bedömningen och berörda grannar kommer också få ge sina synpunkter på din ansökan.


Till ansökan skall följande bifogas:

  • En karta med tomten, skalriktigt markerad.
  • Ungefärligt tänkt läge på byggnaden.
  • Var utfart ska ske till allmän väg.
  • Vattenbrunnens tänkta läge.
  • Avloppsanläggningens tänkta läge.


När yttrandena har kommit in görs en bedömning om förhandsbesked kan beviljas. Ett beviljat förhandsbesked gäller i två (2) år, och garanterar att bygglov kommer att beviljas om bygglovansökan är inlämnad inom dessa två (2) år. Under den tiden ska du ansöka hos Lantmäteriet om avstyckning av tomten. Därefter kan bygglovansökan ske. Garanti för att bygglov beviljas, innebär inte att man har rätt att bygga vad- eller hur som helst. Utseende och slutlig placering prövas först i bygglovgranskningen.

Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja några byggnadsarbeten.

För ett förhandsbesked tas ut en avgift som fastställts av kommunfullmäktige.

Vanliga frågor och svar

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!