Lyssna

Översiktsplan för Götene kommun

En översiktsplan är en av kommunens viktigaste planer. Planen beskriver utifrån ett långsiktigt perspektiv hur mark och vattenområden ska utvecklas. Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i februari 2023.

Bild med text "översiktsplan 2023 Götene kommun"

Fördjupade översiktsplaner

Tillsammans med den kommunövergripande övresiktsplanen gäller två stycken fördjupade översiktsplaner:

Fördjupad översiktsplan för Kinnekulle Pdf, 17.8 MB.

Fördjupad översiktsplan vindkraft Pdf, 23.6 MB.

Om översiktsplanen

Planens syfte är att översiktligt beskriva hur vår mark- och vattenområden ska utvecklas. Översiktsplanen är vägledande för kommande detaljplanering och bygglovsgivning. Översikts­planen är inte juridiskt bindande. Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan.

Översiktplanen antogs 27 februari 2023 av kommunfullmäktige.

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen anger riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och är vägledande vid beslut om mark- och vattenanvändning.

Översiktsplanen beskriver hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras eller utvecklas. Den pekar ut områden för bland annat bostäder, infrastruktur, verksamheter och grönområden samt uppmärksammar värdefulla områden där viktiga funktioner och värden ska bevaras och utvecklas

Sex planeringsprinciper

Götene kommuns översiktsplan tar avstamp i sex stycken planeringsprinciper. Planeringsprinciperna fastställer på en övergripande och strategisk nivå kommunens förhållningssätt för att främja en hållbar utveckling.

Verka för fler bostäder och goda livsmiljöer

Det finns ett behov av att peka ut nya områden för bostäder i Götene kommun. Genom att fokusera bebyggelseutvecklingen där service, infrastruktur och kollektivtrafik redan finns kan utbyggnaden ske resurseffektivt och hållbart. Därför ska framtida bebyggelseutveckling främst koncentreras till tätorterna Götene, Källby, Lundsbrunn och Hällekis.
Nya bostadsområden ska planeras på ett sätt som främjar goda livsmiljöer. Såväl nya som befintliga bostadsområden ska ha möjlighet att utvecklas på ett hållbart sätt.

Möjliggöra för sociala och hälsosamma livsmiljöer

I Götene ska alla ges goda förutsättningar för ett gott liv. Platser för möten prioriteras och det offentliga rummet ska präglas av god tillgänglighet med plats för barn och unga. Genom trygga miljöer och ett varierat bostadsutbud skapas förutsättningar för människor att mötas. Möten främjas också genom goda förutsättningar för lokalt föreningsliv och plats för idrott, kultur och spontanaktivitet.

Stärka näringslivet

Näringslivet är viktigt för Götenes utveckling. Befintliga företag ska ges goda förutsättningar att utvecklas och nya företag ska ha möjlighet att etablera sig i kommunen. Med sitt strategiska läge i regionen ska kommunen verka för fler arbetstillfällen och ett brett näringsliv med många branscher.

Tillvarata natur- och kulturmiljöer

Götenes natur-, kultur- och vattenmiljöer utgör en resurs som ska tas tillvara och utvecklas. Naturens samtliga funktioner ska beaktas – rekreationsvärden, ekologiska värden och ekosystemtjänster. Områden med höga natur- och kulturmiljövärden ska bevaras samtidigt som invånare och besökare får tillgång till dem.

Stå redo för ett förändrat klimat

Att långsiktigt arbeta med att bromsa och vända den klimat­på­verkan vi idag orsakar genom utsläpp, val av energikällor, resurs­användning med mera, är en av Götene kommuns samt världens största utmaningar. Eftersom klimat­förändringarna redan är ett faktum måste vi också förbereda oss för de konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Ytor och åtgärder för klimat­anpassning behöver därför bli en naturlig del i planeringen och alltid finnas med i tidiga skeden.

Främja landsbygden

Landsbygden är viktig för Götenes identitet och dess värden ska tillvaratas genom att skapa goda förutsättningar att bo i, verka på och besöka landsbygden. En levande landsbygd förutsätter en väl utbyggd infrastruktur och möjlighet till service. Götene kommun ska ta vara på och uppmuntra lokala initiativtagares vilja att utveckla landsbygden.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!