Lyssna

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningen är ett kommunalt ansvar och varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. I många avseenden är det en strategisk fråga på både lång och kort sikt.

Kommunfullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod anta riktlinjer som beskriver vilka mål som finns för bostadsförsörjningen och hur dessa ska nås. Under senaste året har ett förslag arbetats fram som nu remitterats för samråd innan ett antagande görs.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett mål om 50 byggda bostäder per år från och med 2024. I den nyligen antagna översiktsplanen är också en av planeringsprinciperna att kommunen ska verka för fler bostäder.

Den övergripande bostadsförsörjningsstrategin för att nå uppsatta mål tar avstamp i de strategier som finns i översiktsplanen.

  • Kommunen ska verka för att ha ett strategiskt markinnehav.
  • Det ska finnas en god planberedskap.
  • Samverkan inom kommunen, med exploatörer/byggherrar, med fastighetsägare och inom Skaraborg ska fortsätta utvecklas.
  • Fokus för nya bostäder är i de fyra tätorterna.
  • Förutsättningar för att bo i, verka på och besöka landsbygden ska vara goda. Landsbygden är en del av kommunens identitet och lokala initiativtagares vilja att utveckla landsbygden ska uppmuntras och tas vara på.

Handlingar

Götenes riktlinjer för bostadsförsörjningen består av ett bostadsförsörjningsprogram. Till detta finns en bilaga där mer statistik kring olika områden kopplade till bostadsförsörjningen presenteras.

Bostadsförsörjningsprogrammet Pdf, 29 MB.

Bilaga till bostadsförsörjningsprogrammet Pdf, 8.7 MB.

Samråd

Samråd av bostadsförsörjningsprogrammet sker mellan 19 juni och
15 september 2023.

Du kan lämna dina synpunkter under hela denna tid, senast 15 september vill vi ha dem. Du lämnar dina synpunkter till:

E-post: kommunstyrelsen@gotene.se
Post: Götene kommun, Samhällsbyggnad, 533 80 Götene

Märk gärna ditt brev med KSK 2020/145

Frågor

Frågor om bostadsförsörjningsprogrammet besvaras av
planarkitekt Elin Perjos.

Telefon: 0511-38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!