Lyssna

Riktlinje för tilläggsbelopp

Antagen av nämnden för utbildning, kultur och fritid 2023-11-23

Tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser

Regler om tilläggsbelopp finns i skollagen. Där regleras tilläggsbelopp för fristående enheter inom de olika skolformerna. Götene kommun har valt att rikta stöd till enskilda barn och elever genom tillämpning av tilläggsbeloppsreglerna för både kommunala och fristående enheter.

Man kan inte räkna med att tilläggsbeloppet ska täcka hela stödinsatsen. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att de stödåtgärder som kan ligga till grund för tilläggsbelopp skall vara extraordinära. Näst intill alla barns behov skall därmed kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet (HFD 2012 ref. 46).

Regler om tilläggsbelopp tillämpas när ett barn eller en elev visar svårigheter som inte kan mötas med enhetens ordinarie organisation och resurser. Tilläggsbelopp tillämpas restriktivt eftersom förskolor och skolor har en grundläggande skyldighet att anpassa utbildningen till barns och elevers olika förutsättningar.

En elev eller ett barn har alltid rätt att få sitt stödbehov tillgodosett, oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den endast ges om tilläggsbelopp beviljas.

Kriterier för bedömning av tilläggsbelopp

Barn/elever med medicinsk funktionsnedsättning. Medicinsk funktionsnedsättning är ett samlingsbegrepp för olika kroniska och långvariga sjukdomstillstånd.

Barn/elever som på grund av omfattande funktionsnedsättning behöver extraordinära stödåtgärder för att vistas i förskole- eller skolmiljö.

Tänk på att en diagnos inte ersätter den pedagogiska bedömningen av barnets eller elevens behov av omfattande särskilt stöd.

Ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan sker terminsvis under maj för hösttermin och under november för vårtermin på Götene kommuns blankett ”ansökan om tilläggsbelopp Pdf, 29.1 kB.”. Ansökningar tas även emot löpande under året och vid bifall betalas tilläggsbelopp ut från det datum som ansökan inkom.

Relevanta bilagor skall bifogas. Bilagorna skall vara aktuella, daterade och undertecknade. Bilagor som styrker barnets behov av extraordinärt stöd kan vara:

  • Pedagogisk kartläggning/utredning om särskilt stöd
  • Aktuell handlingsplan/åtgärdsprogram
  • Aktuell egenvårdsplan
  • Sammanfattningar av extern utredning/intyg från
  • Barnets/elevens schema
  • Frånvaro från föregående termin
  • Utdrag ur betygskatalog eller måluppfyllelse för eleven

Handläggning

Handläggningstiden är vanligtvis en månad från att ansökan är komplett. Kompletteringar kommer att begäras in om ansökan är ofullständig. En ofullständig ansökan kan inte prövas utan avslås.

Barn och elevhälsochef handlägger ärenden om tilläggsbelopp i Götene kommun

När barn/elever slutar

Handläggaren av tilläggsbelopp skall alltid meddelas när ett barn eller en elev slutar/flyttar eftersom rätten till tilläggsbelopp då upphör.

Uppföljning vid upprepad ansökan

Förskolor/skolor som beviljats tilläggsbelopp för ett barn eller en elev under tidigare period ska lämna in en uppföljning. Uppföljningen skall beskriva genomförda insatser och vilka effekter insatserna har haft för att tillgodose barnets/elevens stödbehov. Vid förnyad ansökan skickas denna uppföljning med tillsammans med en komplett ansökan.

Överklagande

28 kap. 5§2 skollagen

Fristående skolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Överklagandet ställs till förvaltningsrätten men ska skickas till Barn- och elevhälsochef i Götene kommun. Ange vilket beslut du överklagar, varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Har ditt överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om Götene kommun inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Regelverk

Skollagen (SFS 2010:800).

I skollagen regleras grundbelopp och tilläggsbelopp till fristående skolhuvudmän enligt följande: för förskola 8 kap. 21-24 §, för förskoleklass 9 kap. 19-21 §, för grundskola 10 kap. 27-39 §, för fritidshem 14 kap. 15-17 §, för annan pedagogisk verksamhet som erbjuds istället för förskola eller fritidshem 25 kap. 10-16 §.

Skolförordningen (2011:185) 14 kap. Bidrag till enskilda huvudmän.

SKOLFS 2014:40 Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!