Lyssna

Bidrag till föreningar med verksamhet för äldre

Här finns information om bidrag till föreningar med verksamhet för äldre inom Götene kommun.

Riktlinjen är antagen av socialnämnden den 19 mars 2024. Riktlinjen gäller:

 • grundbidrag, som betalas ut till pensionärsorganisationer som är en del av det kommunala pensionärsrådet.
 • aktivitetsbidrag, som betalas ut till föreningar med verksamhet för Götene kommuns invånare som är 65 år och äldre.

Ansökningsblanketter och närvarokort

Övergripande mål med bidrag till föreningar för äldre

Socialnämndens bidrag till föreningar med verksamhet för äldre ska ge föreningarna goda förutsättningar att:

 • arbeta långsiktigt utifrån föreningens egna mål för verksamheten,
 • stärka äldres livskvalitet och delaktighet i demokrati och föreningsliv,
 • skapa tillgängliga möten och aktiviteter för äldre,
 • vara en friskfaktor i äldres liv genom att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter,
 • uppmuntra till samarbete mellan föreningar och äldreomsorgens verksamheter.

Allmänna riktlinjer och bestämmelser för socialnämndens bidrag till förening med verksamhet för äldre

 1. Bidrag enligt dessa riktlinjer kan ges till organisation eller förening som har sin huvudort och sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Götene kommun.
 2. Föreningen skall ha minst 10 medlemmar. Som medlem räknas den som under närmast föregående år varit registrerad som medlem och betalat en medlemsavgift.
 3. Bidrag utgår endast till föreningar som antagit stadgar som uppfyller kraven från riksorganisation eller kommunen, valt en ansvarig styrelse, har medlemsmatrikel samt i övrig uppfyller gällande krav för att vara registrerad som ideell förening.
 4. Bidrag betalas inte ut till sektioner, supporterklubbar, paraplyorganisationer eller liknande.
 5. Förening som beviljats bidrag är skyldig att ge kommunen insyn i verksamheten som kan fordras för att kontrollera att beviljade bidrag används på avsett sätt. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att organisationen avstängs från fortsatt bidragsgivning.
 6. Förening som ansöker om kommunala bidrag ska årligen inlämna verksamhetsberättelse, senaste justerade årsmötesprotokollet, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för det gångna året. Dokumenten ska vara inlämnade senast 31 mars för grundbidrag och 25 augusti för aktivitetsbidrag.
 7. Stickprovskontroll görs årligen gällande aktivitetsbidrag på närvarokorten och sammanställningen.
 8. Förening som uttrycker eller stödjer främlingsfientlighet och rasistiska åsikter har inte rätt till kommunala bidrag
 9. Socialnämnden förbehåller sig rätten för tillämpning och tolkning av riktlinjen.

Riktlinjer för grundbidrag

Grundbidraget är avsett för föreningens administrativa kostnader och förfogas fritt av pensionärsorganisationen. Grundbidraget är 10 000 kronor per sökande pensionärsorganisation som uppfyller kraven för bidrag.

Krav för bidrag

Grundbidraget betalas ut till pensionärsorganisationer som är medlemmar i Kommunala pensionärsrådet i enlighet med rådets reglemente.

Bidrag för kommande år kan sökas först efter avslutat kalenderår. För att få grundbidraget måste respektive pensionärsorganisation senast den 31 mars ha lämnat in en ansökan tillsammans med:

 • verksamhetsberättelse
 • senaste justerade årsmötesprotokollet
 • resultat och balansräkning
 • revisionsberättelse

Hur söks bidraget

Bidraget söks genom att skicka in ansökan tillsammans med bilagor via e-post till fritidforening@gotene.se eller genom att skicka med vanlig post, eller lämna in ansökan i Medborgarkontoret. Kuvertet märks då med ”Fritid förening”. Senaste datum för ansökan är 31 mars.

Kriterier utbetalning av bidrag

Bidraget betalas ut till sökande pensionärsorganisationer senast 31 maj.

Bidrag betalas endast ut över bank- eller postgiro. Bidragssökande förening måste ha registrerat bankkonto, postgiro- eller bankgirokonto.

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidragets ändamål är att stödja och uppmuntra föreningarnas verksamhet med ett förebyggande och hälsofrämjande syfte.

Aktivitetsbidraget är 100 kronor per aktivitetstillfälle som uppfyller kraven för bidraget. Maximala summan för aktivitetsbidrag som betalas ut per år är 20 000 kronor per sökande förening.

Krav för bidrag

Aktivitetsbidraget betalas ut till föreningar med verksamhet som är riktad till Götene kommuns invånare som är 65 år och äldre. Det kan vara hela föreningens verksamhet eller en del av föreningens verksamhet som vänder sig till de som är 65 år och äldre.

För bidraget krävs:

 • Att aktiviteten är planerad och dokumenterad av organisationens styrelse på organisationsmöte eller motsvarande.
 • Att aktiviteten vänder sig till personer som är 65 år och äldre och att minst fem personer i det åldersspannet deltar.
 • Att aktiviteten omfattar minst en timma.
 • Att aktiviteten är öppen för både medlemmar och icke-medlemmar i föreningen.
 • Att aktiviteten inte anordnas i inkomstbringande syfte.
 • Att aktiviteten inte rör politisk verksamhet eller föreningens interna aktiviteter, till exempel styrelse- eller medlemsmöte.
 • Att föreningen inte får bidrag för aktiviteten av annan bidragsgivare, till exempel studiecirklar eller arrangemang som genomförs med bidragsstöd.

Bidraget lämnas också för aktiviteter som genomförs på kommunens särskilda boende om de boende bjuds in att delta, det vill säga Helenagården, Ceciliagården, Kastanjegården, Fridebogården eller Backlyckan. Då betalas bidraget ut oavsett antalet deltagare.

Hur söks bidraget

Föreningen ska redovisa antalet aktiviteter och sammankomster till kommunen. Redovisningsdatum är 25 augusti för vårterminen och 25 februari för höstterminen.

Dessa dokument ska skickas in tillsammans med ansökan den 25 augusti. Senast justerade:

 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse
 • resultat och balansräkning
 • revisionsberättelse

Om handlingarna redan har skickats in, i samband med ansökan om grundbidrag 31 mars, behöver föreningen inte skicka in dem igen.

Ansökan ska göras på kommunens blankett eller e-tjänst. Föreningen ska bifoga kopior på närvarokorten för de aktiviteter som ansökan gäller.

För närvarokort som understiger fem deltagare men där aktiviteten hållits på ett av kommunens särskilda boende bifogas inbjudan där det framgår att de boende bjuds in att delta.

Ansökningar där handlingarna inte är inlämnade senast två veckor efter utsatt datum, det vill säga två veckor efter 25 augusti för vårterminen och 25 februari för höstterminen, behandlas inte.

Kriterier utbetalning bidrag

Bidrag betalas ut tidigast sex veckor efter sista ansökansdatum.

Bidrag betalas endast ut över bank- eller postgiro. Bidragssökande förening måste ha registrerat bankkonto, postgiro- eller bankgirokonto.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!