Lyssna

Handlingsplan för ännu bättre företagsklimat

Götene kommun har som ambition att kommunen ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat. Det mäts mot Svenskt näringslivs ranking med målet att vara på topp 30.

Svenskt Näringslivs företags­klimats­ranking år 2021:

Götene kommun: Plats 9

Svenskt näringslivs www.foretagsklimat.se

Vi arbetar för ett starkt näringsliv som skapar hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen.

För att nå detta har vi fått i uppdrag att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan för åren 2019 till 2023. Handlingsplanen innehåller ett antal aktiviteter som utgår från de mål och indikatorer som identifierats av kommunsstyrelsen och beslutats av kommunfullmäktige i ett näringslivspolitiskt program.

Ambitionen är att handlingsplanen ska leva över tid och följas upp och revideras årligen.

Här kan du följa oss och läsa om vilka aktiviteter vi gör för att nå målen i det näringslivspolitiska programmet, och hur långt vi har kommit i arbetet. Här redovisar vi de aktiviteter vi tror är mest intressanta för våra medborgare. Är du nyfiken på handlingsplanen i sin helhet? Kontakta Näringslivsstrateg Emelie Thim, e-post: emelie.thim@gotene.se, Telefon: 0511-38 60 09 .

Avslutat. Engångsprojekt som slutredovisats. (7 aktiviteter)

Löpande. Implementerade i verksamheten och genomförs löpande. (29 aktiviteter)

Påbörjade (19 aktiviteter)

Ej påbörjade (6 aktiviteter)

Mål 1: Företagsservice i toppklass

Professionell service med hög kvalitet

Genom att vara en resurseffektiv organisation ska Götene Vatten och Värmes tjänster vara billigare än snittet i Västra Götaland.

Götene Vatten och Värme ska erbjuda fosilfri uppvärmning till företagare i Götene.

Bemötande, tillgänglighet och kompetens i myndighetsutövningen

Jobba strategiskt med svenskt näringslivs klimatundersökning. Följ upp och kommunicera resultatet internt och externt

Bygglovsutbildning för företagare

E-tjänster som underlättar för företagare

Införa e-tjänster för bygglov.

Götene Vatten och Värme ska införa e-tjänst angående anslutningsfrågor

Upphandling

Upphandlingsfrukost. En frukost med syfte att få fler anbudsgivare. Upphandlingsenheten berättar om sitt arbete, lagstiftningen och vilka upphandlingar som är planerade det närmaste året.
Fördjupad utbildning inom offentlig upphandling erbjuds det lokala näringslivet.

Mål 2: Förutsättningar för företagande

Stimulera och bidra till entreprenörskap

Utveckla samarbetet mellan Ung företagsamhet och grundskolan.

Nyföretagarlunch med hisspitchar

Utse årets nyföretagare

Inspirationstillfällen för potentiella nyföretagare.

Affärsutveckling av besöksnäringsaktörer och kulturella och kreativa näringar (KKN).

God planberedskap för exploatering

Strategiskt arbete för att stärka offertberedskapen för försäljning av mark. Kartlägg processer för markreserv, planläggning av mark, förebersedels av färdig mark, säljförberedelse och säljprocessen.

Företagslots som guidar

Vi har en Företagslots som guidar vidare till de rätta kontakterna in i kommunen.

Regional samverkan för näringslivet i Skaraborg

Projektet "Den nationella livsmedelsstrategin i den lokala verkligheten".

Götene kommun deltar i utvecklingen av en Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland (RUS).

Samarbetet mellan skola och näringsliv (SSA)

Utveckla praoprocessen. skapa strukturer som underlättar det logistiska arbetet och säkerställer en kvalitativ praoperiod för eleverna. Ett första steg är att införa Praktikverktyget.se

Utveckla samarbetet mellan arbetslivet och förskola-årskurs 6.

Yrkeslivsfrukost, 2021 genomfördes frukosten digitalt.

Yrkeslivsmässa, 2020 ställdes mässan in på grund av Covid 19.

Framtidshäng, 2020 ställdes evenemanget in på grund av Covid 19.

SSA-lunch med näringslivsföreningen i samband med Yrkeslivsmässan. 2020 ställdes mässan in på grund av Covid 19

Anpassa utbildningsutbudet efter arbetsmarknadens behov

Samverka kring utbildningsinsatser för bristyrken. Identifiera bristyrken genom dialog med näringslivet. 2021 startar utbildningen Operativ produktionstekniker med inriktning mot polymera material på Campus Västra Skaraborg i samarbete med näringslivet.

För att skapa förutsättningar för samarbeten mellan högre utbildning och näringsliv erbjuds Götenes företag hjälp med marknadsföring av ex-jobb på Skövde högskolas Ex-jobbsmässa. 2020 ställdes mässan in på grund av Covid 19

Utveckla lokala jobbspår. Tillsamman med v5 ansöka om projektmedel för att utveckla lokala jobbspår tillsammans med näringslivet.

Mål 3: Samverkan med Näringslivet

Dialog och samverkan

Kommunen representeras i Näringslivsföreningens styrelse.

Årliga samverkansmöten mellan service och teknik och handeln.

Götene Vatten och Värme och Service och Teknik ska regelbundet medverka vid nätverksträffar med näringslivet för att informera om verksamheten, kommande projekt och för ökad dialog.

Nyhetsbrev till näringslivet

Service och Teknik ska informera om kommande projekt i nyhetsbrevet till företagare.

Kommunledningen och näringslivsstrateg ska göra 1-2 företagsbesök varje månad.

Nätverk för tillverkande industri

Nätverk för besöksnäring

Fastighetsägarnätverk

Handlarfrukost

Näringslivsgala, 2020 ställdes galan in på grund av Covid 19

Företagsluncher

Nätverk för kvinnliga företagare

 

På regional nivå stärka utbytet inom Skaraborg

Nätverk för näringslivschefer på Skaraborgsnivå

Skaraborgsdagen

Mål 4: Attraktionskraft

Marknadsföra Götene som en attraktiv plats att besöka, bo och verka i

Ta fram strategi för evenmangsutveckling som bidrar till att nå de övergripande kommunala målsättningarna.

Öka kännedomen om Götenes attraktivitet. Identifiera och förmedla lokal livsstil, lokala intressen och kända varumärken.

Utveckla en varumärkesplattform. 2021-04-26 Omvärldsbevakning pågår.

Bomässa, 2020 ställdes mässan in på grund av Covid 19.

Kommunen och företagen arbetar tillsammans för att få fler goda ambassadörer för Götene som företags-, besöks-, bostads- och etableringsort

Industrinatten, 2020 ställdes Industrinatten in på grund av Covid 19.

Vår- och höstrundan, 2020 ställdes vår- och höstrundan in på grund av Covid 19.

Etablera ett gemensamt presentkortsystem för hela Götene och Kinnekullebygden

Utveckla vår infrastruktur och kollektivtrafik

Åtgärder på väg Götene - Holmestad –Timmersdala. Påverka regionen

Förbättra tillförlitlighet för tågtrafiken på Kinnekullebanan. Påverka Västtrafik och Trafikverket.

Stärka kopplingen till Skövde med kollektivtrafiken. Påverka Västtrafik och regionen.

Utveckla kollektivtrafik på landsbygden främst med Närtrafik. Påverka Västtrafik.

Avslutade aktiviteter

2019

Gör en kommunikationsplan för handlingsplanen.

2020

Se över flaggpark, Ny plantering och översyn av kommunens flaggpark med företagsflaggor.

Utbildning hösten 2020 för att utveckla kunskapen kring processer innom sektor samhällsbyggnad.

Guldjakt

2021

Se över möjligheterna för andra relevanta kvalitetsmätningar utöver Svenskt Näringslivs ranking. 2021-04-26 Årlig nöjdhetsmätning av kommunens myndighetsutövning införd. Läs mer om undersökningen på SKRs hemsida!

Projektet "Kick Off". Ett projekt på tre terminer där arbetsplatser ges möjlighet att arbeta för breddad fördomsfri rekrytering med chefer och för inkluderande arbetsplatser med medarbetare.

Guldjakt


Så här jobbar vi

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!