Handlingsplan för ännu bättre företagsklimat

Götene kommun har som ambition att kommunen ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat. Det mäts mot Svenskt näringslivs ranking med målet att vara på topp 30.

Vi arbetar för ett starkt näringsliv som skapar hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen.

För att nå detta har vi fått i uppdrag att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan. Handlingsplanen innehåller ett antal aktiviteter som utgår från de mål och indikatorer som identifierats av kommunsstyrelsen och beslutats av kommunfullmäktige i ett näringslivspolitiskt program.

Ambitionen är att handlingsplanen ska leva över tid och följas upp och revideras årligen.

Här kan du följa oss och läsa om vilka aktiviteter vi gör för att nå målen i det näringslivspolitiska programmet, och hur långt vi har kommit i arbetet.

Genomförd. Engångsprojekt som slutredovisats. (2 aktiviteter)

Löpande. Implementerade i verksamheten och genomförs löpande. (27 aktiviteter)

Påbörjade (16 aktiviteter)

Ej påbörjade (9 aktiviteter)

Mål 1: Företagsservice i toppklass

Professionell service med hög kvalitet

Utbildning hösten 2020 för att utveckla kunskapen kring processer innom sektor samhällsbyggnad.


Bemötande, tillgänglighet och kompetens i myndighetsutövningen

Fortsatt och utökad dialog med samtliga verksamheter/parter för ökad förståelse och bättre samarbete -Service och teknik.

Fortsatt och utökad dialog med samtliga verksamheter/parter för ökad förståelse och bättre samarbete -Götene vatten och värme

Se över möjligheterna för andra relevanta kvalitetsmätningar. Undersök Insikt.

Jobba strategiskt med svenskt näringslivs klimatundersökning. Följ upp och kommunicera resultatet internt och externt

Bygglovsutbildning för företagare

 

E-tjänster som underlättar för företagare

Införa e-tjänster för bygglov.

 

Upphandling

Upphandlingsfrukost. En frukost med syfte att få fler anbudsgivare. Upphandlingsenheten berättar om sitt arbete, lagstiftningen och vilka upphandlingar som är planerade det närmaste året.
Fördjupad utbildning inom offentlig upphandling erbjuds det lokala näringslivet.

Mål 2: Förutsättningar för företagande

Stimulera och bidra till entreprenörskap

Utveckla samarbetet mellan Ung företagsamhet och grundskolan.

Nyföretagarlunch med hisspitchar

Utse årets nyföretagare

Inspirationstillfällen för potentiella nyföretagare.

Affärsutveckling av besöksnäringsaktörer och kulturella och kreativa näringar (KKN).

God planberedskap för exploatering

Strategiskt arbete för att stärka offertberedskapen för försäljning av mark. Kartlägg processer för markreserv, planläggning av mark, förebersedels av färdig mark, säljförberedelse och säljprocessen.

Företagslots som guidar

Vi har en Företagslots som guidar vidare till de rätta kontakterna in i kommunen.

Regional samverkan för näringslivet i Skaraborg

Projektet "Den nationella livsmedelsstrategin i den lokala verkligheten".

Projektet "Kick Off". Ett projekt på tre terminer där arbetsplatser ges möjlighet att arbeta för breddad fördomsfri rekrytering med chefer och för inkluderande arbetsplatser med medarbetare.

Götene kommun deltar i utvecklingen av en Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland (RUS).

Samarbetet mellan skola och näringsliv (SSA)

Utveckla praoprocessen. skapa strukturer som underlättar det logistiska arbetet och säkerställer en kvalitativ praoperiod för eleverna. Ett första steg är att införa Praktikverktyget.se

Utveckla SSA mot F6.

Yrkeslivsfrukost

Yrkeslivsmässa

Framtidshäng

SSA-lunch med näringslivsföreningen i samband med Yrkeslivsmässan.

Anpassa utbildningsutbudet efter arbetsmarknadens behov

Samverka kring utbildningsinsatser för bristyrken. Identifiera bristyrken genom dialog med näringslivet.

För att skapa förutsättningar för samarbeten mellan högre utbildning och näringsliv erbjuds Götenes företag hjälp med marknadsföring av ex-jobb på Skövde högskolas Ex-jobbsmässa.

Utveckla lokala jobbspår. Tillsamman med v5 ansöka om projektmedel för att utveckla lokala jobbspår tillsammans med näringslivet.

Mål 3: Samverkan med Näringslivet

Dialog och samverkan

Kommunen representeras i Näringslivsföreningens styrelse.

Samverkansmöten mellan service och teknik och handeln.

Kommunledningen och näringslivsstrateg ska göra 1-2 företagsbesök varje månad.

Nätverk för tillverkande industri

Nätverk för besöksnäring

Fastighetsägarnätverk

Handlarfrukost

Näringslivsgala

Företagsluncher

Nätverk för kvinnliga företagare

 

På regional nivå stärka utbytet inom Skaraborg

Nätverk för näringslivschefer på Skaraborgsnivå

Skaraborgsdagen

Mål 4: Attraktionskraft

Marknadsföra Götene som en attraktiv plats att besöka, bo och verka i

Ta fram strategi för evenmangsutveckling som bidrar till att nå de övergripande kommunala målsättningarna.

Öka kännedomen om Götenes attraktivitet. Identifiera och förmedla lokal livsstil, lokala intressen och kända varumärken.

Utveckla en varumärkesplattform.

Bomässa

Gör en kommunikationsplan för handlingsplanen.


Kommunen och företagen arbetar tillsammans för att få fler goda ambassadörer för Götene som företags-, besöks-, bostads- och etableringsort

Industrinatten

Vår- och höstrundan

Guldjakt

Drömmen om Götene

Etablera ett gemensamt presentkortsystem för hela Götene och Kinnekullebygden

Se över flaggpark

 

Utveckla vår infrastruktur och kollektivtrafik

Åtgärder på väg Götene - Holmestad –Timmersdala

 

Så här jobbar vi

Är du nyfiken på hela handlingsplanen för ännu bättre företagsklimat? Du kan läsa den i sin helhet här. Länka till textdokument handlingsplan.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!