Lyssna

Från byggstart till inflyttning

Kan jag verkligen börja bygga när bygglovet är beslutat? Vad är ett startbesked? Behöver jag skicka in fler handlingar? Vem ansvarar för vad och vad gör jag om jag vill ändra på något under byggandets gång? Läs om processen från byggstart till inflyttning.

Laga kraft

Vad betyder laga kraft?

Laga kraft innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Ditt lovbeslut vinner laga kraft, om ingen har överklagat det, efter tre veckor från delgivning eller fyra veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes tidningar (POIT).

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i fem år från det datum då lovet vann laga kraft. För att lovet ska vara giltigt måste du dessutom påbörja byggnadsarbetet inom två år. Om du inte hinner påbörja byggnadsarbetet inom två år förfaller bygglovet och du får då ansöka om ett nytt bygglov.

Kan jag överklaga?

Ett lovbeslut kan överklagas inom tre veckor efter delgivning eller inom fyra veckor efter kungörelse i POIT. Därefter är det för sent att över­klaga beslutet.

När får jag börja bygga?

Du måste alltid ha ett startbesked före du börjar bygga. Har du inte ett startbesked men börjar bygga ändå räknas det som olovligt byggande, vilket kan leda till att du kan få betala en byggsanktionsavgift. I enklare ärenden ger vi startbesked tillsammans med bygglovet. I så fall får du tidigast börja bygga fyra veckor efter att bygglovbeslutet har publicerats i POIT. Du får då börja bygga även om ditt bygglov har överklagats men då bygger du helt på egen risk i avvaktan på att bygglovet överprövats för att vinna laga kraft.

Före byggstart

För att få börja ditt projekt behöver du både ett bygglov och ett startbesked. Läs igenom ditt beslut noggrant innan du sätter spaden i marken. Kanske behövs en utstakning, eller ett tekniskt samråd?

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får påbörjas tidigast fyra veckor efter att lovbeslutet har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar. När fyraveckorsperioden har gått får lovbeslutet utnyttjas. Du måste också ha ett beslut om startbesked innan du får börja bygga.

I enkla ärenden kan startbesked ges tillsammans med beslut om bygglov. Vid större och lite mer komplicerade ärenden krävs ett tekniskt samråd innan ett startbesked kan utfärdas. Det framgår av bygglovbeslutet om startbesked ingår eller om det behövs ett tekniskt samråd innan.

Om bygget startas utan startbesked eller startas med ett erhållet startbesked tidigare än fyra veckor efter att bygglovbeslutet annonserats i Post- och Inrikes tidningar klassas det som olovligt byggande och en byggsanktionsavgift kan tas ut.

Tekniskt samråd

På det tekniska samrådet går du som byggherre, en byggnadsinspektör och den som är kontrollansvarig tillsammans igenom hur bygget har projekterats/planerats, hur det ska utföras och av vem. Tekniska handlingar, som exempelvis konstruktionshandlingar, gås igenom.

Samrådets kanske viktigaste punkt handlar om genomgången av ditt förslag till kontrollplan. Kontrollplanen ska fånga kritiska arbetsmoment. Kritiska arbetsmoment är sådana som är svåra att kontrollera i efterhand och som kan få allvarliga konsekvenser om något går fel. Det är alltså viktigt att man har tänkt igenom sitt förslag till kontrollplan innan samrådet. Tänk på att för att kunna göra en riskbedömning som mynnar ut i kritiska kontrollpunkter för bygget så behöver byggets organisation vara klar och konstruktionsritningar/konstruktionshandlingar behöver finnas framme innan riskbedömningen görs och i god tid före det tekniska samrådet hålls. Kommunens byggavdelning behöver få in handlingar inför teknisk samråd innan mötet. Då skapas förutsättningarna för att det blir ett bra möte och ett bra bygge och att det tekniska samrådet kan skapa ett mervärde för dig som bygger.

Utstakning och lägeskontroll

Av startbeskedet framgår det om utstakning och lägeskontroll krävs. Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken enligt bygglovbeslutet. Även krav på höjdsättning kan förekomma i samband med utstakningen. Kommunens byggavdelning behöver då bli kallad till att komma ut för att godkänna höjdsättningen av byggnaden. Det är viktigt att byggnadens höjd blir rätt i fårhållande till gatan och till omgivande mark och bebyggelse.

Här kan du se exempel på företag i närområdet som utför utstakning.

Du kan behöva ett färdigställandeskydd för småhusbyggen

Om du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om ett en- eller tvåbostadshus kan du behöva ett färdigställandeskydd.

  • Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som ska skydda dig som byggherre från höga kostnader om något går fel, exempelvis om ett byggföretag eller en entreprenör går i konkurs eller av något annat skäl inte klarar av att bygga klart huset.
  • Ett färdigställandeskydd behövs bara om du anlitar en entreprenör eller en byggfirma som bygger åt dig som konsument.
  • Det krävs alltid vid nybyggnad av en- eller tvåbostadshus som ska användas som en permanent bostad.
  • Det kan krävas vid om- eller tillbyggnad av ett en- eller enbostadshus som ska användas som en permanent bostad. Miljö- och bygglovnämnden bedömer, efter storlek och kostnad på projektet, om ett färdigställandeskydd behövs.
  • Det kan krävas vid ny-, om- eller tillbyggnad av ett fritidshus. Miljö- och bygglovnämnden bedömer, efter storlek och kostnad på projektet, om ett färdigställandeskydd behövs.
  • Det krävs inte för bygglovbefriade bostadshus som attefallshus.

Om ett färdigställandeskydd krävs ska det redovisas inför startbeskedet och det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns tecknat. Färdigställandeskydd på Boverkets hemsida.

Under byggtiden

Kommer Miljö- och bygglovnämnden ut på platsbesök? Vad du ska göra om du kommer på att du vill förändra något under byggets gång? Vem ansvarar och vilka försäkringar behövs?

Vi kallar till ett arbetsplatsbesök

För att kunna utöva en effektiv tillsyn över att gällande regler följs i de ärenden där ett tekniskt samråd har hållits genomförs arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesöket informerar kontrollansvarig handläggaren om projektets gång och visar upp de kontroller som utförts på bygget. Du som sökande/byggherre bör också närvara vid detta arbetsplatsbesök.

Vid det tekniska samrådet bestäms det om och i så fall hur många arbetsplatsbesök som kommer att göras. Information om detta står i startbeskedet. Eventuell datum och tid bestäms ofta på det tekniska samrådet. Kontrollansvarig får också ofta ansvaret för att kalla till arbetplatsbesöket.

Handläggaren skriver ett protokoll från arbetsplatsbesöket, som sedan skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

Förändringar under byggtiden

Det kan hända att man under byggets eller projektets gång kommer på att man vill göra någon förändring. Innan du gör några ändringar i förhållande till bygglovet är det viktigt att du kontaktar din bygglovhandläggare eller byggnadsinspektör.

Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut. Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller med en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver normalt ett nytt beslut. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns, räknas det som olovligt byggande.

Byggherren ansvarar

Under byggtiden är din tomt en arbetsplats, och som byggherre är du ytterst ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen samt för att byggreglerna uppfylls. Om du anlitar byggentreprenörer och andra fackmän har de emellertid oftast ansvarsförsäkringar för att allt ska gå rätt till och att gällande lagstiftning följs.

Färdigbyggt

Det krävs ett slutbesked för att du ska få flytta in i ditt nya hus eller använda din tillbyggda del. Ibland behövs även ett slutsamråd innan du kan få ett slutbesked. Grattis nu är du i mål!

Du behöver ett slutbesked

Det krävs ett slutbesked för att du ska få flytta in i ditt nya hus eller använda din tillbyggda del, ibland behövs även ett slutsamråd med din Kontrollansvarige och din handläggare på miljö- och bygglovnämnden innan slutbeskedet utfärdas. I startbeskedet framgår vilka handlingar som du behöver skicka med när du begär ett slutbesked.

Slutsamråd och slutbesked

Du får normalt inte flytta in i ditt hus förrän vi har utfärdat ett slutbesked. För att vi ska kunna utfärda ditt slutbesked så måste de åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan vara slutförda. Du som byggherre är ansvarig för att visa oss att kraven är uppfyllda.

Ibland behöver vi ett slutsamråd innan vi kan ge dig ett slutbesked. Vid slutsamrådet går vi igenom kontrollplanen, villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvarige ska även lämna sitt utlåtande. Du kan få ett slutbesked även om det finns mindre brister. Du kan kontakta din handläggare om du har funderingar.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!