Lyssna

Tillsyn och olovligt byggande

Miljö- och bygglovnämnden har ett tillsynsansvar att se till att regler och bestämmelser i plan- och bygglagen följs. Det kan till exempel handla om olovligt byggande, ofta kallat svartbygge, ovårdade tomter eller växtlighet som skymmer sikten.

Vad händer med åtgärder som gjorts utan bygglov eller anmälan?

Miljö- och byggnämnden kan besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av byggnadens ägare när en åtgärd vidtagits utan tillstånd som kräver bygglov, start- och slutbesked. Vid en anmälningspliktig åtgärd kan sanktionsavgift tas ut om åtgärder vidtagits utan start- och slutbesked. Hur stor avgiften blir bestäms av vad det är för åtgärd som vidtagits. Miljö- och bygglovnämnden kan även besluta att åtgärden ska rivas eller tas bort och förena beslutet med vite

Olovliga byggnationer och åtgärder

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts utan Miljö- och bygglovnämndens kännedom och tillstånd är detta en olovlig byggnation eller olovlig åtgärd. Det gäller också om ett bygglovs- eller anmälningspliktigt arbete har satts igång utan startbesked, om ett byggnadsverk har börjat användas utan slutbesked och om ett tillfälligt bygglov har gått ut och byggnationen fortfarande står kvar.

Bristande underhåll

Byggnadsverk, tomter, lekplatser och allmänna platser ska hållas i vårdat skick och underhållas så de tekniska egenskaperna bevaras och risk för olycksfall begränsas. En tomt kan vara ovårdad till exempel för att den är skräpig eller att en byggnad på tomten har förfallit.
Växtlighet ingår inte i Miljö- och bygglovnämndens tillsyn så länge växtligheten inte skymmer sikt för gatutrafik och/eller medför fara.

Misstänks att en fastighetsägare inte uppfyller en eller flera av dessa skyldigheter kan en tillsynsanmälan till Miljö- och bygglovnämnden göras.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll är en återkommande kontroll som ska utföras på förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader, samlingslokaler och liknande lokaler med 6- eller
3-års intervall beroende på typ av ventilationssystem. Det är fastighetsägarens ansvar att OVK utförs. Kontrollen ska göras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant som skickar en kopia av besiktningsprotokollet till byggnadsnämnden och fastighetsägaren som ska sätta upp ett intyg i de berörda lokalerna.

Enkelt avhjälpta hinder, tillgänglighet

Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska avhjälpas i befintliga publika lokaler och på allmänna platser. Miljö- och bygglovnämndens har tillsynsansvar över att detta följs. Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas så snart som möjligt om det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Den som rättsligt råder över hindret är ansvarig för att det åtgärdas.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska besiktigas inom fastställda tidsintervaller och efter eventuella ombyggnationer för att säkerställa dess funktion och säkerhet. Det är fastighetsägarens ansvar att besiktning utförs i tid och att se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt vid anordningen.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!