Lyssna

Bygglov

Du som tänker bygga nytt eller göra en om- eller tillbyggnad, behöver i de flesta fall bygglov, som söks hos kommunens miljö- och bygglovnämnd.

Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vilka krav som måste uppfyllas för att bygglov skall ges, det kan också gälla ändringar i bostad och kontor. Det finns även detaljplaner som reglerar vad och hur man får bygga.

Du kan också ansöka om tidsbegränsat bygglov i upp till 10 år med möjlighet till förlängning i fem år, det innebär efter den tiden ska byggnaden och platsen återställas efteråt.

Om din ansökan är komplett får du ditt beslut snabbare. Det är därför viktigt att du förbereder ansökan väl innan du skickar in den.

Ansökan om bygglov kan du göra här via vår E-tjänst.

Bygglov gäller vid följande planerade åtgärder

Du behöver söka bygglov för följande åtgärder:

  • Nybyggnad
  • Tillbyggnad
  • Ombyggnad
  • Ändrad användning av en byggnad (t.ex. från kontor till bostad) Om en verksamhet ändrar inriktning så att brandtekniska klassningen ändras till att krav ställs på bättre brandskydd så innebär detta oftast också att bygglov krävs för ändrad användning.
  • Väsentlig utvändig ändring (exempelvis byte av fasad- eller takmaterial, färg eller ny placering av fönster och dörrar)

Kravet omfattar även anläggningar och byggnadsverk (exempelvis upplag, parkeringsplatser och campingplatser, skyltar, master och ljusanordningar samt plank och murar)

Det finns undantag från krav på bygglov för vissa åtgärder. Få mer information om vilka undantagen gäller.

Tag kontakt med byggenheten på kommunen så får du reda på om just din byggnadsåtgärd är bygglovpliktig.

Hur lång tid tar det att få mitt bygglov?

Vi är stolta över att kunna handlägga din ansökan eller anmälan på kort tid. Efter att ansökan är komplett får du ofta ett besked om bygglov inom 3-4 arbetsveckor.

Ärenden som ska beslutas av Miljö- och bygglovnämnden tar något längre tid. Anmälan behandlas ofta inom två veckor.

Enligt plan- och bygglagen ska ett beslut lämnas inom 10 veckor för bygglov, och anmälan inom 4 veckor, vilket vi alltså klarar med god marginal (Går att förlänga med 10 respektive 4 veckor om särskilda skäl finns).

Vanliga frågor och svar

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!