Lyssna

Checklista och exempelritningar - det här ska din ansökan innehålla

En bygglovansökan ska innehålla bland annat fackmanna­mässigt utförda ritningar. I nedanstående dokument framgår en lägsta standard för detta.

Ritningar måste inte vara utförda i dator utan kan också handritas. Det är dock viktigt att de utförs på ett fackmannamässigt sätt. Känner du dig det minsta osäker på att du klarar av detta, bör du anlita en professionell person.

När ansökan prövats skickas det skriftliga beslutet till sökanden. Bygglovet innebär inte rätt att påbörja arbetet. Först ska tekniskt samråd hållas och startbesked utfärdas. Byggnationen får dock tidigast påbörjas fyra veckor efter det att bygglovet beviljats för att beslutet skall ha möjlighet att vinna laga kraft. Till det tekniska samrådet kan miljö- och bygglovnämnden begära in ytterligare handlingar om ärendet kräver så.

Checklista handlingar till bygglov

Det finns några generella riktlinjer för dig som ska ansöka om bygglov som ska bifogas ansökan:

 • Ansökan
 • Vid ny- och tillbyggnad behöver du bifoga en aktuell situationsplan/nybyggnadskarta i skala 1:500. Här beställer du nybyggnadskarta. 
 • Bifoga ritningar på det blivande projektet i skala 1:100 (Fasad-, plan- och sektionsritningar). Tillbyggnader skall ritas tillsammans med hela byggnaden.
 • Bifoga ritningar på befintligt utseende (vid ändring och ombyggnad)
 • Förslag på kontrollansvarig
 • Teknisk beskrivning
 • Bifoga prestandadeklaration vid installation av eldstad och rökkanal

Checklista för enklare ärenden

Är ditt bygglovärende av enklare karaktär kan du redan i bygglovsansökan bifoga:

 • Förslag till kontrollplan
 • Energiberäkning (gäller om din byggnad skall värmas upp permanent till mer än 10 grader)
 • Konstruktionsritning på grund, stomme och tak
 • Beskrivning av brandskyddet

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!