Lyssna

Tillståndsbefriade åtgärder

Du som tänker bygga nytt, göra en om- eller tillbyggnad eller ändra användingen av en byggnad, lokal eller bostad behöver i de flesta fall söka bygglov eller göra en anmälan.
Men det finns vissa åtgärder som är tillståndsbefriade som redovisas här. Är du det minsta osäker kontakta byggenheten.

Följande är tillståndsbefriade åtgärder:

Solenergianläggningar - Solceller, solpaneler och solfångare

Solenergianläggningar - Såkallade solceller, solpaneler och solfångare kräver vanligtvis inte bygglov inom detaljplanerat område men det finns fall då det behövs.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla (kulturmiljöområden)
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader.

Undantag finns för byggnader med skydd av något slag, t.ex. kulturmiljöskydd, vilket är vanligt på Kinnekulle. Solfångare på tak i områden på Kinnekulle med särskilt höga kulturmiljövären kräver bygglov. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga (såvida de inte skapar ett utrymme under och kan anses bli en byggnad). Solfångare och solfångare på marken skall däremot uppfylla de krav som finns omkring kulturmiljövärden. Detta gäller särskilt inom område på Kinnekulle med särskilt höga kulturmiljövärden samt även 300 meter runt ett flertal kyrkor i kommunen där kyrkoskydd finns.

Friggebod

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och du vill bygga en mindre förrådsbyggnad, växthus eller liknande på din tomt kan en friggebod vara en lösning. En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om:

 • den sammanlagda byggnadsytan inte är större än 15 kvadratmeter
 • höjden från omgivande mark till taknock är högst 3 meter
 • den placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • En friggebod får inte byggas ihop med en annan byggnad

Friggebod får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering ske närmare gränsen. Kommunen kan i de allra flesta fall inte ge något medgivande till friggebod placerad närmare kommunal gräns än 4,5 meter. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

Skärmtak

Bygglov krävs inte på en- och två-bostadshus för att anordna skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten, utan krav på bygglov, får inte överskrida 15 kvadratmeter. Särmtaket får inte förses med glaspartier eller väggar.

Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering ske närmare gränsen. Kommunen kan i de allra flesta fall inte ge något medgivande till skärmtak placerad närmare kommunal gräns än 4,5 meter. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

Staket, plank och murar m.m

I huvudregel behövs bygglov för ett staket eller plank som är högre än 1,1 meter och för en mur som är högre än 0,5 meter.
Höjden på ett staket, plank eller en mur ska mätas från marken på den sidan där marken är lägst. Stödmurar räknas som murar.

Regler och riktlinjer om fri sikt för trafik ska alltid följas

Det rekommenderas att du placerar staketet en bit från fastighetsgränsen så att du kan underhålla staketet på din egen tomt, eller i samråd med granne.

Att uppföra en mindre spaljé för växter som är ett fåtal meter lång är bygglovsbefriat. En spaljé ska vara minst 50% genomsiktligt, annars krävs bygglov.
Andra omständigheter som kan avgöra om åtgärden ändå är bygglovspliktig är bland annat konstruktionens storlek, läge och omgivningspåverkan. 

Altan och skyddad uteplats

Altan - Du får bygga en altan med vissa villkor. Altanen får sträcka sig max 3,6 meter ut från byggnadens fasad. Altanens höjd får vara max 1,8 meter räknat från altanens golv till marken. Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, med grannens godkännande kan placering ske närmare tomtgräns. Undantaget gäller enbart för ett en- eller tvåbostadshus samt tillhörande komplementbostadshus. Altanen får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om berörda grannar ger sitt medgivande får placering ske närmare gränsen. Kommunen kan i de allra flesta fall inte ge något medgivande till altan placerad närmare kommunal gräns än 4,5 meter. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov.
Undantaget gäller inte inom områden som är kulturhistoriskt värdefulla.

Skyddad uteplats - Du som har ett en- eller två-bostadshus får sätta upp ett plank eller mur vid din uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och är placerat minst 4,5 meter från tomtgränsen utan att söka bygglov. Sådana plank och murar kan placeras närmare grannens gräns om du får ett godkännande från grannen.

Bygglovsplikten avgörs i en helhetsbedömning av höjd, längd, genomsiktlighet, utformning i övrigt, omgivningspåverkan, läge och syfte/användning.

Staket, plank och murar får inte byggas så att det skymmer sikten vid korsningar och utfarter.

Liten tillbyggnad utanför detaljplanelagt område

Utanför planlagt område eller sammanhållen bebyggelse kan du få göra en liten tillbyggnad utan att söka bygglov. Tillbyggnaden får vara max 30 procent av bostadens ursprungliga byggnadsarea, dock högst 50 kvadratmeter. Gör man ytterligare en liten tillbyggnad efter ett antal år kan det innebära att byggnaden förvanskas mot det ursprungliga bygglovet på byggnaden. Detta innebär i så fall att då behöver man söka bygglov för tillbyggnad nr två.

Liten ekonomibyggnad utanför detaljplanelagt område

Utanför planlagt område eller sammanhållen bebyggelse kan du få uppföra en liten ekonomibyggnad utan att söka bygglov. Byggnaden får vara max 30% av bostadens ursprungliga byggnadsarea, dock högst 50 kvm.

Tillbyggnad av mindre balkong, burspråk m.m

Mindre tillbyggnader som balkonger och burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus kan ibland göras utan bygglov. Även fritidshus räknas som en- och tvåbostadshus.

Undantaget från bygglovsplikten gäller endast under vissa förutsättningar. Till exempel:

 • balkongen får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • balkongen ska bedömas som liten och inte anses dominerande på byggnaden
 • balkongens utformning och placering måste stämma överens med gällande detaljplan
 • om bestämmelse om avstånd till tomtgräns saknas i detaljplanen ska balkongen placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen om inte granne medger närmre avstånd
 • byggnaden eller området inte bedöms som kulturhistoriskt värdefullt

Balkongens höjd över marken samt dess djup påverkar om den bedöms som en bygglovsbefriad mindre tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus eller som en yttre ändring som du behöver söka bygglov för.

Uppfyller inte balkongen kriterierna för lovbefrielse behöver du söka bygglov.

Ska du ta upp en ny dörr i vägg kan en anmälan behöva lämnas till byggenheten för ingrepp i konstruktion.

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbruket

Att uppföra byggnader för jord- eller skogsbrukets behov är bygglovsbefriat om det ligger utanför planlagt område.
Befrielsen gäller strikt för dessa kategorier. Befrielsen gäller inte för fastighet som endast är klassade som jordbruksfastighet. Kravet är att man bedriver jord- eller skogsbruk. Hästnäringen är oftast inte bygglovbefriad. Säkerställ med kommunens bygglovhandläggare om det du tänker bygga är bygglovpliktigt.

Riva bygglovsbefriad byggnad

Det krävs inte rivningslov för att riva en byggnad som är tillståndsbefriad enligt ovan.

Pool

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, kräva bygglov.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov.
Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.

Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar.

Måla fasad och takbyte

Måla fasad i samma eller liknande kulör som befintligt är bygglovsbefriat. Att byta tak till samma material och kulör som tidigare kräver inte heller något bygglov. Undantag finns för byggnader med skydd av något slag

Byta ut befintlig braskamin

Byta befintlig braskamin eller insats, till likvärdig (samma effekt, bränsle, storlek och rökgastemperatur) är bygglovsbefriat. Dock behöver installationen godkännas av sotaren.

Icke bärande innerväggar

Det krävs inget bygglov för att ta bort, eller bygga upp en icke bärande innervägg.

Små ändringar av vatten-, avlopp och ventilationssystem.

För att byta eller renovera en liten begränsad del av vatten-, avlopp- eller ventilationsanordningar behövs inget bygglov.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!