Lyssna

Brandskydd

Samhällets krav är i första hand inriktat på omsorgen om människornas säkerhet och på omtanken om grannes egendom.

En eldsvåda kan lätt uppstå

I korthet innebär det att byggnader antingen ska placeras på ett avstånd av minst åtta meter ifrån varandra eller förses med en brandteknisk konstruktion i form av brandcellsgräns eller brandvägg. Alternativt kan så kallad analytisk dimensionering tillämpas med en kombination av avstånd och brandtekniska konstruktioner. Detta verifieras då normalt med strålningsberäkningar.

Exempel på krav är tillgång till utrymningsvägar, hur dessa ska avskiljas, utformas och anordnas samt byggnadens indelning i brandceller.

Kraven kan skifta beroende på verksamhet i byggnaden, byggnadens storlek, byggmaterial samt räddningstjänstens insatstid.

Enbostadshus

I ett enbostadshus är det normalt ganska enkelt att uppfylla ställda krav genom att byggnaden oftast utgörs av en brandcell och att verksamheten inte i sig själv är brandfarlig.

Det finns dock krav på pannrum, garage och soprum. Dessa rum skall avskiljas från övriga byggnadsdelar med brandklassade dörrar väggar och tak och i vissa fall även med sluss. Även lägenhetsskiljande byggnadsdelar såsom väggar och bjälklag ska naturligtvis klara ställda brandkrav.

Krav kan ställas på brandglas i fönster som ligger närmare fastighetens gräns än fyra meter med hänsyn till att inte förorsaka merkostnader för din granne i framtiden om denne också tänker att bygga närma er fastighetsgräns..

Bostadshus ska även ha fungerande brandvarnare, kravet ligger på en per våningsplan men rekommendationen ligger på 1 per 60 kvm.

Större byggnader

I större byggnader skall alltid göras en riskutredning med tillhörande brandskyddsbeskrivning.

Av dokumentet ska framgå förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning. Detta utförs som regel av särskilt utbildade konsulter.

Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren skall gemensamt arbeta med arbetsplatsens brandskydd genom systematiskt brandskyddsarbete.

Företaget ansvarar i alla lägen för det egna brandskyddsarbetet och en fortlöpande egenkontroll.

Samhällsskydd Mellerst skaraborg har tillsynsansvar enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Detta tillsynsansvar omfattar många befintliga byggnader och även många byggnader som byggts färdigt efter det att bygglov givits och först efter det att byggnaden tagits i bruk. Läs mer på Samhällsskydd mellersta skaraborgs hemsida om LSO kan innebära för dig. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att brandskyddslagstiftningen följs.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!