Lyssna

Energi

Energipriserna stiger och upptar en allt större andel av boendekostnaderna. Därför är det av största vikt att bygga ett hus som förbrukar så lite energi som möjligt. Vid uppförande av nya byggnader samt tillbyggnad och ombyggnad ställer Boverkets byggregler, BBR krav på hur mycket energi en byggnad får göra av med.

Passivhus

Idag finns ett alternativ till traditionell uppvärmning; Passivhus.

Passivhusen är utformade med extra kraftig isolering och bästa tänkbara fönster samt senaste teknik vad gäller ventilation.

Med ovanstående åtgärder behöver huset inte ha något konventionellt uppvärmningssystem. Huset värms till stora delar upp med den värme som de boende, lampor, maskiner och solen ger.

Solceller

Solel är en bra förnybar källa. Bor du i hus och har ett tak som får sol på sig kan du också producera din egen solkraft. Läs mer här om du behöver tillstånd för att sätta upp solceller.

Energiberäkning

Boverkets byggregler ställer krav på hur mycket energi ditt nybyggda hus eller till- och ombyggnad får använda, därför behöver en godkänd energiberäkning inlämnas innan startbesked kan ges. En energiberäkning är alltså något som behöver tas fram innan huset börjar byggas eller till- eller ombyggnationen är påbörjad.

Verifiering genom beräkning eller mätning

Det finns lagkrav på att en verifiering ska göras för en färdig byggnad så att den uppfyller de lagkrav som finns för energiåtgång. I kontrollplanen skall det fastställas om energiåtgången skall verifieras genom en verifierad energiberäkning eller genom en att verklig mätning skall göäras.

En certifierad energiexpert eller annan likvärdigt utbildad sakkunnig för ändamålet kan upprätta en verifierad energiberäkning utifrån den uppförda byggnadens klimatskal, värme- och ventilationssystem samt utifrån byggnadens täthet.

När byggnaden är färdig så kan byggnadsnämnden utifrån beräkningen göra bedömningen om byggnaden uppfyller energikraven.

Mätning är den metod som rekommenderas i ett allmänt råd i BBR. Mätningsresultatet skall redovisa ett års förbrukning. Eftersom mätning kräver att byggnaden tas i bruk så måste ett interimistiskt slutbesked meddelas vid slutsamrådet. Permanent slutbesked kan erhållas först efter det att godkänd energimätning redovisats till Byggnadsnämnden.

Energideklaration

Det är lag på att alla småhus, hyreshus och lokaler ska energideklareras. Dessa skall gås igenom av särskilt utbildade energiexperter som upprättar en energideklaration.

Avsikten är att skapa medvetenhet kring energikostnaderna och på sikt få ner energiförbrukningen i våra byggnader. Energideklarationen ska innehålla uppgift om energiförbrukning, referensvärden samt förslag på åtgärder för att minska energianvändningen.

Energideklarationen skall upprättas inom två år när en byggnad uppförts samt när en försäljning skall ske, och får inte vara äldre än tio (10) år.
För hyreshus gäller att energideklarationen skall kunna uppvisas när en ny hyresgäst skall tillträda. Boverket har tillsynsansansvaret för energideklarationer.

Vill du veta mer?

Boverkets hemsida kan du läsa mer och söka efter certifierade energiexperter som kan upprätta energideklarationen.

Vanliga frågor och svar

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!