Lyssna

Besiktning av hiss

Ägare av hissar och andra motordrivna anordningar har ansvar för att de är besiktigade enligt rätt tidsintervall och har regelbunden skötsel.

Motordrivna anordningar kan förutom hissar vara exempelvis rulltrappor, grindar och portar.

Besiktning görs för att kontrollera om hissen och andra motordrivna anordningar fungerar som de ska och inte utgör någon risk för hälsa och säkerhet.

Ägarens ansvar

Fastighetsägaren, eller den som ansvarar för hissen eller anordningen, ansvarar för att:

 • anlita ett ackrediterat kontrollorgan (särskilt godkänt företag) som utför besiktningen
 • besiktiga enligt rätt tidsintervaller
 • eventuella fel och brister blir åtgärdade omgående.

Automatiskt förbud att användas - vid underkänd besiktning

En hiss eller annan motordriven anordning som underkänts vid besiktning får inte användas. När bristerna är åtgärdade ska den ombesiktigas. Det är ett krav för att den ska få användas igen.
Ägaren måste sedan skicka in det godkända ombesiktningsintyget till stadsbyggnadskontoret.

Besiktningsintervaller

Hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom varu- och småvaruhissar, sophissar, trapphissar och plattformshissar som bara går till max två bostäder. De ska besiktigas vartannat år.

Besiktningen ska utföras av särskilt godkända företag, så kallade ackrediterade kontrollorgan. Boverkets föreskrifter och allmänna råd reglerar vilka besiktningsintervall som gäller för er hiss eller annan motordriven anordning.

En besiktningsskylt med information om när den senaste besiktningen gjordes och när den måste besiktigas igen ska finnas uppsatt på en väl synlig plats i eller i anslutning till hissen.

Olika typer av besiktningar:

 • första besiktning
 • regelbundna återkommande besiktningar efter första besiktningen
 • revisionsbesiktning som i vissa fall ska göras när hissen har byggts om.

Anstånd med besiktning

Du kan söka anstånd för besiktning hos byggenheten under vissa förutsättningar om:

 • det finns särskilda skäl som gör att det inte går att besiktiga just nu.
 • anståndet söks innan besiktningen skulle ha gjorts.

Mer information om vilka intervaller som gäller för olika hisstyper och verksamheter samt anstånd finns på Boverkets hemsida. Där finns även information gällande validering av ackrediterade kontrollorgan (särskilt godkända företag).

Motordrivna anordningar, Boverkets webbplats

Tillsyn av hissar

Byggenheten ansvarar för tillsynen av hissar och andra motordrivna anordningar.

Alla hissar och andra anordningar som fått nedslag på besiktningen har ett automatiskt användningsförbud. De får inte användas förrän ett godkänt besiktningsintyg utfärdats.

En fastighetsägare som inte låtit utföra besiktning i tid kan föreläggas att utföra besiktningen. Ifall det framgår av ett besiktningsintyg att hissen har brister kan ägaren föreläggas att åtgärda bristerna.

Säkerhetsproblem i hissarna där du bor eller arbetar

Om du upplever att hissen inte fungerar som den ska kan du i första hand vända dig till fastighetsägaren och påtala problemen.

Ifall problemen kvarstår, eller om du tror att besiktningen inte utförts som den ska kan du:

 • Be att fastighetsägaren sätter upp den senaste besiktningsskylten i hissen.
 • Begära ut besiktningsintyget hos byggenheten som är allmän handling.

  Om hissbesiktningen inte är gjord enligt reglerna, eller om hissen används trots användningsförbud, kan du anmäla det till byggenheten för brister i skyldighet att kontrollera anordningen och att åtgärda brister i den samma.

Installera ny hiss eller göra ändringar i befintlig hiss

Om du ska installera en ny hiss eller göra ändringar i en befintlig hiss behöver du göra en anmälan och invänta startbesked.

Vanliga frågor och svar

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!