Lyssna

Ändring av detaljplan för del av Götene samhälle

Planändringen avser ytan där badhuset idag finns. Syftet med att ändra den gällande detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt badhus. Det som behöver ändras är den högsta tillåtna höjden som idag är 7 meter. Nytt badhus kommer behöva vara högre, därför föreslås en max nockhöjd på 15 meter på den södra delan av byggrätten och på ytan i anslutning till Skogsvägen föreslås en max nockhöjd på 9 meter.

Karta som redovisar inom vilket område aktuell ändring gäller

Planeringsskede

Processbild som redovisar vilket skede planen är i just nu

Aktuellt förslag

Planområdet ligger i Västerbyområdet, centralt beläget i Götene tätort. Området där aktuell planändring föreslås ligger i direkt anslutning till Skogsvägen i norr och Hagagatan i väst.

Syftet planändringen är att möjliggöra en högre nockhöjd för en begränsad del av planområdet. Detta för att möjliggöra ett nytt badhus som behöver vara högre än det befintliga. Planändringen är förenlig med gällande plans syfte.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande detaljplanen finns tillgängliga nedan.

Handlingar tillhörande planen

Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Planbeskrivning Word, 14.3 MB.

Undersökning Word, 30 kB.

Utlåtande Word, 59.3 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 194.9 kB.

Geotekniskt utlåtande Pdf, 1.2 MB.

Ursprunglig plankarta Pdf, 1.2 MB.

Ursprunglig planbeskrivning Pdf, 214.7 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!