Lyssna

Detaljplan för del av Västerby 1:280

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola samt en allmän parkeringsyta inom del av Västerby 1:280.

Karta som redovisar aktuellt planområde

Planeringsskede

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 2023-05-31 och vann laga kraft
2023-06-27.

Processbild som redovisar vilket skede planen är i just nu

Aktuellt förslag

Området ligger centralt i Götene tätort. Planområdet är cirka 15 000 m² stort och utgörs av del av fastigheten Västerby 1:280. Den aktuella fastigheten ägs av Götene kommun. Större delen av ytan består idag av en grusplan. Resterande ytor består av en mindre skogsdunge samt gatumark på Duvgatan och Hagagatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola samt en allmän parkeringsyta inom del av Västerby 1:280. Vidare är syftet att på sikt kunna möjliggöra andra typer av skoländamål för att kunna möta framtida eventuella behov

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande planen

Handlingar tillhörande detaljplanen finns tillgängliga nedan.

Protokoll KS 2023-05-31 § 130 Pdf, 167.8 kB.

Meddelande om antagen detaljplan Pdf, 216.1 kB.

Plankarta Pdf, 204.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 247.6 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 215.7 kB.

Undersökning Word, 31 kB.

Geotekniskt utlåtande Pdf, 1.2 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 10.6 MB.

Översiktlig markmiljöundersökning Pdf, 4.5 MB.

Du kan be att få handlingar skickade med post, skicka då din förfrågan till:
miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekter Elin Perjos.

Telefon: 0511-38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!