Lyssna

Detaljplan för Källby 1:44 m.fl

Laga kraft 2022-04-07

Aktuellt förslag

Planområdet omfattar Dafgårds outlet och området norr om till Järnviksvägen. Detaljplanen medger centrumändamål och bostäder i större delen, enbart centrumändamål i den södra delen där Dafgårds outlet är idag. Syftet är att ha en flexibel plan som i det här centrala läget av Källby ger möjlighet till en handel- eller serviceetablering men även för bostäder. Planen ska även reglera infarter och ge möjlighet till parkering för befintlig handel inom planområdet.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs och att planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Mer information

Handlingar:

Planbeskrivning Pdf, 5.5 MB.

Plankarta Pdf, 254.8 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 1.1 MB.

PM Geoteknik Pdf, 1.5 MB.

Riskutredning Pdf, 781.9 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 827 kB.

Granskningsutlåtande Pdf, 238 kB.

Beslut om antagande KSK-2021/90 Pdf, 705.5 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!