Lyssna

Detaljplan för Falkängen

Götene kommun har tagit fram en ny detaljplan för Falkängen. Syftet är att möjliggöra för besöksändamål inom planområdet samt skydda och bevara de åtta kulturhistoriskt viktiga byggnaderna som tidigare utgjort
arbetarbostäder åt kalkbrottet.

Aktuellt planområde

Planeringsskede

laga kraft

Beslut att anta detaljplanen vann laga kraft 2022-06-30.

Aktuellt förslag

Den 16 december 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att Falkängens fastigheter ska säljas med förbehållet att anläggningen ska drivas som boende- och besöksanläggning för tillfälligt boende, där kulturmiljön bevaras. Försäljning får inte slutföras innan ny detaljplan är klar.

Sektor samhällsbyggnad har tagit fram ett planförslag där användningen är satt till besöksanläggning och där de kulturhistoriska värdena skyddas genom rivningsförbud, varsamhetsbestämmelser samt utökad bygglovsplikt för förändringar exteriört.

Tillhörande handlingar

Samrådsredogörelse Pdf, 293.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB.

Plankarta Pdf, 255.2 kB.

Kulturhistorisk undersökning Pdf, 23.5 MB.

Undersökning Pdf, 145.8 kB.

Riskanalys Pdf, 1.3 MB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!