Lyssna

Ändring av detaljplan för Nordskog 3, Götene kommun

Laga kraft 2022-05-04

Aktuellt förslag

Gällande detaljplan togs fram år 2013 och syftade till att möjliggöra fortsatt utbyggnad av Nordskogsområdet (bostäder). Flera år efter gällande detaljplan vunnit laga kraft upptäcktes ett plantekniskt misstag i plankartan. I planområdets nordvästra del är Strandgatan reglerad som lokalgata. Användningsområdet för lokalgata är satt till 6 meter förutom längst upp i det nordvästra hörnet, där bredden uppgår till ca 15 meter. Konsekvensen av detta har blivit en diffus oanvänd yta mellan befintlig väg och bostadsfastigheterna. Planändringen syftar till att justera användningsområdet gata för att anpassa planen till rådande förutsättningar. I övrigt inga förändringar gentemot gällande detaljplan.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar

Plan och genomförandebeskrivning Pdf, 2.3 MB.

Plankarta Pdf, 1.3 MB. 

Undersökning Word, 90 kB.

Ursprunglig planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.

Plankarta ändring 2015 Pdf, 1.2 MB.

Samrådsredogörelse Word, 64.1 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!