Lyssna

Braskamin och eldstad

För att få installera en eldstad krävs att du får ett startbesked. Du ansöker om startbesked genom att lämna in en anmälan till Miljö- och bygglovnämnden.

Byter du ut en befintlig braskamin till en ny med likvärdig prestanda krävs ingen ny anmälan om du ansluter till befintlig skorsten/rökkanal men om du sätter in en ny kassett i en tidigare öppen eldstad ska du lämna in en anmälan.

Anmälan

Följande ritningar och dokument måste finnas med i din anmälan:

  • Ansökan
  • Planritning där braskaminen/eldstadens placering är markerad.
  • Fasadritning där skorstenen är inritad (krävs inte om du ansluter till en befintlig skorsten).
  • Prestandadeklaration (gäller endast vid installation av kamin eller panna som eldas med pellets eller ved)
  • Typbeteckning på rökkanal (vid nyinstallation)

Kontakta en skorstensfejarmästare

Du behöver först ta kontakt med en skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen av rökkanalen. Om du behöver installera en ny rökkanal kan du få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. Du kan behöva renovera en befintlig rökkanal innan du kan ta den i bruk. När du installerat eldstaden tar du åter igen kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att provtrycka rökkanalen.

Kaminer och pannor

Tillverkaren ska redovisa en prestandadeklaration som redovisar utsläpp av koloxid och verkningsgrad. Produkten ska klara tillåtna värden för utsläpp av koloxid (kolmonoxid och koldioxid) samt nivåer för lägsta tillåtna verkningsgrad som finns i Boverkets byggregler tabell 6:7411 och 6:7412.

Kravnivåerna gäller både vid installation i nya och befintliga hus. Vid installation i ett befintligt hus kan miljö- och bygglovnämnden godkänna avsteg från kraven med hänsyn till varsamhetskravet och byggnadens kulturvärden. I ansökan ska du i så fall ange varför det finns skäl till avsteg.

Läs mer på Boverkets webbplats.

Du ansvarar för säkerheten

Du är själv ansvarig för att lagar och regler, till exempel boverkets byggregler, följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga. Det är viktigt att du följer fabrikantens anvisningar. Väljer du att bygga upp en spis efter egen design måste du redovisa detaljerade ritningar. Tänk också på att du av brandsäkerhetsskäl inte får ha köksfläkt direkt över en vedspis i köket. Glödande flagor kan sugas in i ventilationssystemet.

Besiktning

Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäkert.

Placering av skorsten

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 meter över taket måste den förses med stege. Ett normalt nytt golvbjälklag klarar ibland tyngden av en typgodkänd braskamin. Du måste du kontrollera att det håller. Du kan behöva mura upp ett stöd ända nerifrån marken.

God ventilation

Elden konsumerar syret i rumsluften så det är viktigt att rummet har god ventilation. Eldstaden får inte heller osa in.

Tala med dina grannar

Det kan vara bra att tala med dina grannar innan du påbörjar installationen av eldstaden. Om miljö- och bygglovnämnden får in återkommande klagomål på röken kan det medföra restriktioner eller eldningsförbud för eldstaden.

Startbesked

Du får hem ett beslut om att få påbörja installationen i form av ett startbesked. Av startbeskedet framgår även vad som krävs för att du ska få ett slutbesked. Oftast räcker det med att du, efter att du installerat eldstaden, skickar in godkänt besiktningsprotokoll från din skorstensfejarmästare tillsammans med en ansökan om slutbesked. Det är du själv som ser till att anläggningen godkänns och att intyget skickas in till oss.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!