Lyssna

Regler för utstakning

Huvudprincipen är att alla nya byggnader och tillbyggnader ska utstakas genom kommunens försorg. Undantag kan dock medges för en lång rad åtgärder som framgår av dessa kommentar.

Utstakning i byggnadsnämndens regi krävs inte i följande fall:

  1. Ny byggnad/tillbyggnad utanför planlagt område och utanför samlad bebyggelse, om inte byggnadens/tillbyggnadens läge är speciellt känsligt med hänsyn till landskapsbild, höjdläge, utsikt/insyn från granntomt eller för naturvärden i övrigt (t.ex. om den ligger i närheten av biotopskyddade träd eller stenmurar m.m.).
  2. Ny komplementbyggnad/tillbyggnad inom planlagt område eller inom samlad bebyggelse, som ligger minst 4,5 meter från gräns mot granntomt eller minst på det avstånd från gränsen som gällande detaljplan/områdesbestämmelser medger. Samma förutsättningar med hänsyn till landskapsbild, höjdläge, utsikt/insyn m.m. som anges i punkt 1 skall gälla. Undantag från krav på utstakning i detta fall kräver en tydligt måttsatt situationsplan, grundad på fastighets- eller nybyggnadskarta.
  3. Ny byggnad/tillbyggnad där byggherren eller den kvalitetsansvarige har dokumenterad mätteknisk kompetens.I vissa fall där undantag medges kan krävas att byggherren eller den kvalitetsansvarige kallar berörd granne till utstakningen. Sådant krav skall inskrivas i kontrollplanen.

Bakgrund

9 kap 6 § plan- och bygglagen: När en bygganmälan har kommit in skall byggnadsnämnden skyndsamt låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt. Är byggnaden eller anläggningen till sitt läge direkt beroende av gränsen mot en grannes fastighet, skall grannen kallas till utstakningen.

I kommentaren till plan- och bygglagen (Didón, Magnusson, Millgård, Molander) sägs följande: "En huvudprincip i plan- och bygglagen är att byggnadsnämnden bör sträva efter enkelhet för den byggande, och detta gäller även vid utstakning, besiktning m.m. Det ankommer på byggnadsnämnden att pröva om utstakning och utmärkning erfordras.

Behovet av sådana förrättningar gör sig starkast gällande i fråga om bygglovspliktiga åtgärder inom områden med sammanhållen bebyggelse. För mindre byggnader, tillbyggnader och anläggningar av mindre omfattning liksom för byggnadsåtgärder inom glest bebyggda områden bör byggherren själv kunna bära ansvaret och se till att placeringen blir riktig. Detsamma gäller projekt där byggherren eller entreprenören är ett välrenommerat företag eller dylikt med tillgång till mätteknisk kompetens."

Huvudprincipen är alltså att alla nya byggnader och tillbyggnader skall utstakas genom kommunens försorg. Undantag kan dock medges för en lång rad åtgärder som framgår av ovanstående kommentar.

Vanliga frågor och svar

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!