Lyssna

Mastpolicy

Riksdagens beslut om utbyggnad av den tredje generationens mobiltelenät medför att ett stort antal master behöver sättas upp, för att åstadkomma den önskade täckningsgraden. Enligt uppifter från nätoperatörerna kommer det att behövas ett trettiotal antenner i Götene kommun, varav endast ett fåtal bedöms kunna monteras på befintliga master.

Byggnadsnämnden har därför beslutat att utarbeta en "policy" för hanteringen av dessa ärenden. Policyn är också avsedd att skrivas in i översiktsplanen under rubriken riktlinjer och rekommendationer för markanvändning och byggande.

Nämndens mål

Syftet med riktlinjerna är att skapa gemensamma bedömningsgrunder för dessa typer av ärenden. Målet är att leva upp till statsmakternas beslut om önskad täckningsgrad, men med hänsyn tagen till krav på minsta möjliga miljöpåverkan och folkhälsoaspekter av olika slag. Gällande lagregler och riktlinjer.

Bygglov och bygganmälan krävs för alla typer av master (plan- och bygglagen). För master som skall placeras inom vissa delar av Kinnekulle naturreservat krävs dessutom länsstyrelsens tillstånd (miljöbalken).Placering av antenn på en befintlig byggnad inom detaljplanelagt område eller inom område med samlad bebyggelse kräver bygglov om antennens placering och utformning avsevärt påverkar byggnadens utseende.

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för placering av antenn på befintlig byggnad eller i befintlig mast.För att få uppföra master i närheten av sjöar och vattendrag krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna (miljöbalken). Strandskyddets bredd varierar mellan 100 och 300 meter från strandlinjen.

I närheten av allmänna vägar kan i vissa fall krävas tillstånd enligt väglagen. Vid prövningen av bygglov och tillstånd för uppförande av master skall yttrande inhämtas från luftfartsverket och försvarsmakten. I närheten av allmänna vägar skall även vägverket beredas tillfälle att yttra sig.

Berörda grannar inom ett avstånd av cirka 300 meter från masten skall tillskrivas för att kunna yttra sig. Om ett större antal närboende berörs kan information lämnas genom annonsering i ortspressen. En ansökan om bygglov skall omfatta en teknisk beskrivning, som bland annat redovisar strålningsberäkningar. Frågor av denna art tas upp i samrådet som är kopplat till bygganmälan.

Rekommendationer

Stor hänsyn skall tas till effekterna på stads- och landskapsbild samt till natur- och kulturvärden. Masterna bör helst placeras i skogsterräng eller med skogsridåer i fonden, sett från det håll de oftast betraktas, t.ex. från vägar eller frekventerade strövområden.

I områden av särskilt värde för naturvård, kulturminnesvård och rörligt frilufts-liv bör master helst undvikas helt. Om detta inte är möjligt, skall placeringen prövas med extra stor noggrannhet. De områden som här avses utgörs av riksintressanta områden samt områden som ingår i Natura 2000. Mark som enligt förslag till ny översiktsplan utpekats som s.k. orörda områden bör också vara fria från master.

Masternas höjd bör begränsas så mycket som möjligt. Alltför låg masthöjd kan dock medföra krav på fler master. En avvägning mellan höjd och antal måste alltså göras i känsliga områden. I känsliga områden kan det också finnas skäl att ställa särskilda krav på master-nas utformning och färgsättning.

Placering av mobiltelefonmaster eller andra basstationer i närheten av eller på bostadshus bör undvikas, med hänsyn till risk för oro hos närboende. I byggnader eller på platser där barn stadigvarande vistas skall detta särskilt beaktas.

Vid prövning av varje ansökan om tillstånd för uppsättande av mast skall samlokalisering eftersträvas. Likaså skall eftersträvas att antennerna placeras på befintliga byggnader av typ silotorn eller liknande. Om nätoperatörerna inte anser sig kunna placera antennerna på samma mast eller byggnad skall skriftlig motivering bifogas ansökan.

Bilaga till byggnadsnämndens beslut § 72/02.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!