Lyssna

Detaljplan för del av
Blomberg 2:99

Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsändamål inom del av rubricerad fastighet. Tillkommande bebyggelse ska vara i harmoni med kulturlandskapet och ta tillvara de kvalitéer som platsen erbjuder. Totalt möjliggörs 19 stycken bostäder.

Karta som redovisar aktuellt planområde

Planeringsskede

Aktuellt planskede är antagande, beslutet har blivit överklagat.

skede i planprocessen

Aktuellt förslag

Planområdet ligger i Blomberg mellan väg 2714 och Stenhagsvägen, direkt söder om naturreservatet Blombergs ekhagar.

Syftet med detaljplanen är att skapa nya bostäder i anslutning till befintlig samhällsbildning. Boendemiljön ska vara i harmoni med kulturlandskapet och ta tillvara de kvalitéer som platsen erbjuder.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Kommunen bedömde efter samrådet att det inte kan uteslutas att förslaget kan medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram där åtgärdsförslag finns. Dessa har arbetats in i planförslaget för att genomförande av förslaget inte ska medföra en betydande påverkan.

Kommunfullmäktige antog förslaget till detaljplan 2023-06-19 § 81. Beslutet har blivit överklagat och ärendet är lämnat till mark- och miljödomstolen för behandling.

Handlingar tillhörande planen

Protokoll KF 2023-06-19 § 81 Pdf, 127.3 kB.

Meddelande om antagen detaljplan Pdf, 184.1 kB.

Plankarta Pdf, 656.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 4.5 MB.

Granskningsutlåtande 2 Pdf, 558.9 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 8.8 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 2.2 MB.

Geotekniskt utlåtande Pdf, 152.4 kB.

Lokaliseringsutredning Pdf, 7.2 MB.

PM Miljöteknisk provtagning Pdf, 1.7 MB.

Lämplighetsbedömning bostäder Pdf, 393.8 kB.

Du kan även be att få handlingar skickade med post, skicka då din förfrågan till:
miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Elin Perjos.

Telefon: 0511-38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!