Lyssna

Detaljplan för del av Skeby 16:1, Svanvik Etapp 1

Granskning 2 april-18 april.

Götene kommun arbetar med ett planförslag i Svanvik som syftar till att möjliggöra för bostadsändamål. Tilltänkt bebyggelse föreslås bestå av småhus med möjlighet till radhus på vissa delar av området. Planförslaget bedöms inrymma cirka 20-25 bostäder.

Karta som redovisar aktuellt planområde

Planeringsskede

Aktuellt planskede är granskning. Granskningen pågår 2 april till 18 april.

Detaljplanen antogs under 2023, beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som upphävde beslutet. Kommunen gör därför ett omtag med en kompletterad Lokaliseringsutredning i en ny granskning.

Skede

Aktuellt förslag

Planens syfte är att skapa möjligheter för en bostadsbebyggelse i kommunens västra delar där infrastruktur till stor del redan finns utbyggd. Bebyggelsen föreslås som småhusbebyggelse med möjlighet till radhus inom delar av området. Totalt cirka 20-25 bostäder. I planområdets östra del planeras för möjlighet att omhänderta och fördröja dagvatten.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande planförslaget

Planförslaget i sin helhet med tillhörande handlingar finns tillgängliga nedan.

Underrättelse Pdf, 181.8 kB.

Plankarta Pdf, 901.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 216.9 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 279.1 kB.

Undersökning Pdf, 731.6 kB.

Illustration Pdf, 958.4 kB.

Riskutredning Pdf, 1.5 MB.

Trafikbullerutredning Pdf, 1.2 MB.

Geoteknisk undersökning Pdf, 2.1 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 19.4 MB.

PM Översvämningsrisk Pdf, 129.2 kB.

Vibrationsutredning Pdf, 2.2 MB.

Lokaliseringsutredning Pdf, 2.1 MB.

Program för detaljplan, Filsbäck-Truve/Svanvik Pdf, 6.4 MB.

Du kan be att få handlingar skickade med post, skicka din förfrågan till:
miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se.

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Elin Perjos,

Telefon: 0511-38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!