Lyssna

Ändring av stadsplan för del av Lundsbrunns samhälle

Ändringen syftar till att justera stadsplanen efter rådande förutsättningar. Bland annat genom att plocka bort gatumark som inte avses genomföras och som idag begränsar önskad utveckling för ett antal bostadsfastigheter.

Karta som redovisar aktuellt planområde

Planeringsskede

skede i planprocessen

Aktuellt förslag

Syftet med planändringen är att möjliggöra en ändamålsenlig utveckling av kvarteret mellan Lundvägen, Dalavägen, Furuvägen och Stenåsgatan (omnämnt som kvarteret Björken i gällande stadsplan) i Lundsbrunn. Nuvarande stadsplan försvårar nyttjande av byggrätter för flera fastigheter på grund av:

  • utfartsförbud över befintliga och tilltänkta utfarter
  • en i stadsplanen planerad gata som går in i kvarteret Björken (gatan är ej utbyggd och avses ej byggas)
  • tomtindelningsplan som omöjliggör önskade fastighetsregleringar

Planförslaget innebär att utfartsförbudet delvis plockas bort, att den i stadsplanen planerade gatan plockas bort samt att gällande tomtindelningsplan för kvarteret upphävs.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande planen

Plankarta Pdf, 1.5 MB.

Planbeskrivning Pdf, 599.7 kB.

Ursprunglig planbeskrivning Pdf, 361.8 kB.

Undersökning Pdf, 153.7 kB.

Du kan även be att få handlingar skickade med post, skicka då din förfrågan till:
miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt John Cronqvist.

Telefon: 0511-38 60 57
E-post: john.cronqvist@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!