Lyssna

Detaljplan för kv Päronet

Detaljplanen syftar till att inrätta planbestämmelser som överensstämmer med dagens användning av området och dagens vägdragningar.

Planområdet markerat med ortofoto som bakgrund.

Planeringsskede

Samråd för detaljplanen skedde fram till och med 7 juli 2023.

Figur som visar planprocessens olika skeden. Aktuellt skede är Samråd. Därefter följer skedena granskning, antagande och laga kraft.

Aktuellt förslag

2011 vann detaljplan för kv Päronet och Melonen laga kraft. Den möjliggjorde för en ombyggnation av delar av de centrala gatumiljöerna kring Lidköpingsvägen och Alsborgsgatan. Visionen att ge Alsborgsgatan en ny sträckning har aldrig förverkligats och idag är det inte aktuellt att genomföra ombyggnationen. För att kunna utveckla kv Päronet på ett ändamålsenligt sätt behöver därför detaljplanen ersättas med en som överensstämmer med dagens användning av området och dagens vägdragningar.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande planen

Samrådsbrev Pdf, 353.9 kB. (Pdf, 144.9 kB)

Plankarta Pdf, 547.4 kB.(Pdf, 473.1 kB)

Planbeskrivning Pdf, 3.9 MB. (Pdf, 3.1 MB)

Undersökning Pdf, 214.5 kB. (Pdf, 156.7 kB)

Du kan även be att få handlingar skickade med post, skicka då din förfrågan till:
miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Elin Perjos.

Telefon: 0511-38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!