Lyssna

Ändring av detaljplan för del av Mården 7 m.fl.

Syftet med ändringen är att justera användningen av industripark/skyddsområde inom Majåker 23:1 och Mården 1 till nya förhållanden. Det användningsområde som föreslås tas bort hade tidigare som syfte att reglera avståndet till dels en luftledning och dels till järnvägen. Idag finns varken järnvägen eller luftledningen kvar.

Karta som redovisar aktuellt planområde

Planeringsskede

skede i planprocessen

Aktuellt förslag

Syftet med ändringen är att justera användningen av industripark/skyddsområde inom Majåker 23:1 och Mården 1 till nya förhållanden. Det användningsområde som föreslås tas bort hade tidigare som syfte att reglera avståndet till dels en luftledning och dels till järnvägen. Idag finns varken järnvägen eller luftledningen kvar. För att utnyttja byggrätten på ett effektivt sätt bedöms ändringen vara lämplig.

Kommunen bedömer inte att det medför någon betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande planen

Plankarta Pdf, 106.4 MB.

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 252.9 kB.

Geotekniskt utlåtande Pdf, 2.5 MB.

PM Miljöteknisk provtagning Pdf, 1.8 MB.

Du kan även be att få handlingar skickade med post, skicka då din förfrågan till:
miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Elin Perjos.

Telefon: 0511-38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!