Lyssna

Bygga på Kinnekulle

Kinnekulle är ett Natura 2000-område och naturvårdsområde men också till stora delar ett skyddat område med tanke på kulturmiljö.

Husaby kyrka.

På hela Kinnekulle gäller försiktighet vid nybyggnation och renovering av befintliga byggnader och ställer vissa krav på dig som fastighetsägare. Särskilt ska materialval, utformning och färgsättning överensstämma med befintlig byggnadstradition.

Hela Kinnekulle utgör ett riksintresse för kulturmiljövård och är därmed skyddat mot förvanskning.

Tillstånd, lov- och anmälningsplikt

Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom områden med särskilt höga kulturmiljövärden. Dessa områden är rödmarkerade på kartan nedan (finns även med i gällande Översiktsplan).

Inom dessa områden enligt kartan krävs bygglov och tillstånd enligt Naturvårdsområdets föreskrifter med hänsyn till att natur- och kulturmiljön kan skadas.

Inom sådant område krävs också bygglov för att montera solpaneler på byggnader.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!