Lyssna

Nämnder och styrelser

Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning handlägger. De förbereder även fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs inom sina respektive verksamheter.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 41 folkvalda ledamöter som fattar övergripande beslut om till exempel kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med. I kommunallagen står det bland annat att ärenden i fullmäktige får väckas av:

 • en nämnd
 • en ledamot genom motion
 • revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget
 • en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det
 • kommunens egna bolag

Ärenden kan också komma från

 • regeringen eller statliga myndigheter, till exempel i form av utredningar som kommunen ska lämna synpunkter på.
 • kommuninvånarna genom medborgarförslag, om man är folkbokförd i kommunen.

De olika nämnderna har under kommunfullmäktige det politiska ansvaret för verksamheterna.

Kommunfulllmäktige väljs av invånarna vart fjärde år, vid de allmänna valen.

Kommunfullmäktiges arbetsordning finns att se här.

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen är en verksamhetsnämnd som ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag. Kommunstyrelsen svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom samtliga verksamhetsområden. I kommunstyrelsens arbetsutskott — Ksau - bereds alla ärenden som ska gå vidare till kommunstyrelsen och därefter till fullmäktige.

Utöver kommunstyrelsen har Götene kommun två verksamhetsnämnder, socialnämnden och nämnden för utbildning, kultur och fritid.

Kommunstyrelsens fullständiga reglemente finns att se här.

Socialnämnden

Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen och vad i övriga lagar sägs om socialnämnd, genom exempelvis insatser riktade till

 • barn och unga
 • vuxna i behov av stöd
 • äldre människor
 • människor med funktionsnedsättning
 • missbrukare
 • personer som vårdar eller stödjer närstående
 • brottsoffer
 • nyanlända

De mest förekommande lagarna som styr socialnämndens arbete är

 • socialtjänstlagen
 • hälso- och sjukvårdslagen
 • insatser enligt lag(1193:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 • lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 • lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 • offentlighet- och sekretesslagen - lag om bostadsanpassningsbidrag
 • alkohollagen

Socialnämndens fullständiga reglemente finns att se här

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Nämnden för utbildning, kultur och fritid ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige - reglemente, samband med budget eller annat särskilt beslut - har bestämt att nämnden ska fullfölja, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid fullgör kommunens uppgifter inom barn och utbildning samt kultur och fritid. Nämnden ansvarar för bland annat;

 • Förskoleverksamhet
 • Grundskola
 • Gymnasieutbildning
 • Aktivitetsansvar för unga upp till 20 år.
 • Vuxenutbildning
 • Kulturevenemang
 • Stöd till föreningar
 • Fritidsverksamhet för ungdomar
 • kulturskola

De mest förekommande lagarna som styr nämnden för utbildning, kultur och fritids arbete är

 • Skollagen
 • Bibliotekslagen

Nämnden för utbildning, kultur och fritids fullständiga reglemente finns att se här.

Miljö- och bygglovnämnden

Götene har en myndighetsnämnd, miljö- och bygglovnämnden. Nämnden fullgör bland annat kommunens uppgifter när det gäller:

 • prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808)
 • prövning och tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
 • plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen (2010:900) förutom att svara för översiktlig planering
 • prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen (2006:804)

Miljö- och bygglovnämndens fullständiga reglemente finns att se här.

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik är Skara och Götenes gemensamma politiska nämnd för gemensam ledning och samordning av tekniska tjänster i Skara och Götene kommuner. De ansvarar bland annat för kost, städ, gata och park samt kommunens fastighetsförvaltning.

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande är heltidsarvoderad och tituleras även kommunalråd. Kommunalrådet är kommunens främste företrädare och högste ansvarig politiker för den kommunala verksamheten.

Fritidspolitiker

Relativt få av de kommunala politikerna ägnar sig åt politik på heltid. De flesta av politikerna i kommunfullmäktige och i kommunens nämnder har vanliga arbeten vid sidan av politiken. Ofta kallas de därför fritidspolitiker, då de utför sitt politiska uppdrag på just fritid.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!