Lyssna

Revision

Den kommunala revisionen har i uppdrag av kommunfullmäktige att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt att pröva ansvarstagandet.

Val av revisorer

Revisionen i Götene består av sex förtroendevalda som väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod. För att få stöd i arbetet anlitas sakkunniga biträden. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt och revisorerna är politiskt neutrala när de utför sitt uppdrag.

Uppgift att granska och pröva ansvar

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar självständigt den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder, beredningar samt av kommunens bolag och stiftelser.

Kommunfullmäktige utkräver ansvar av kommunstyrelse och nämnder genom en årlig process där revisionens roll ytterst är att granska och komma med förslag vad gäller ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda. Därmed sker granskningar indirekt även för kommuninvånarna som från revisionen får information att använda för att pröva och utkräva ansvar av de förtroendevalda genom allmänna val. 

Vad granskas och prövas?

I kommunallagen framgår att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde, i den omfattning som följer av god revisionssed. På samma sätt ska revisorerna genom lekmannarevisorerna granska de kommunala bolagen. I uppdraget ingår att pröva: 

  • Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
  • Om räkenskaperna är rättvisande
  • Om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna granskar och bedömer kommunens delårsrapport och årsredovisning. De granskar också utvalda delar av verksamheten, antingen övergripande eller genom att fördjupa sig inom en viss fråga.

Revisorernas granskningar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. De överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

I skriften god revisionssed i kommunal verksamhet  Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.kan du läsa mer om revisionen roll. 

Förbättra verksamheten

För verksamheterna är revisionens granskningar även ett bra underlag att använda sig av när man arbetar med att förbättra och effektivisera verksamheten.

Götene kommuns revisorer

Kontaktuppgifter till Götene kommuns revisorer, och övriga förtroendevalda, hittar du i vårt offentliga förtroendemannaregister Öppnas i nytt fönster..

Revisionsberättelser och revisionsrapporter

I revisionsberättelsen redogör revisorerna för vad de uppmärksammat i sin granskning av årsredovisningen. Här finns revisionsberättelser och revisionsrapporter utifrån Götene kommuns årsredovisningar. Här hittar du även granskning och bedömning av delårsrapporter.

Granskningsrapporter

I revisionens granskningsrapporter gör revisorerna, med hjälp av revisionskonsulter, nedslag inom den verksamhet som bedrivs inom kommunen. Vissa granskningsrapporter är övergripande medan andra går på djupet kring en speciell fråga eller verksamhet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!