Lyssna

Medborgarförslag

Har du ett förslag som är mer omfattande och som syftar till att utveckla Götene kommun kan du lämna in ett medborgar­förslag. Det kan vara förslag på att ändra något, att skapa något nytt eller ta bort något.

En domstolsklubba framför en lunta med dokument.

Hur ett medborgarförslag ska hanteras är reglerat i kommunallagen och ska alltid behandlas av kommunfullmäktige. Därför kräver ett medborgarförslag en speciell politisk process och det kan ta lång tid att få svar på ett medborgarförslag, upp till ett år.

Vad är skillnaden på ett medborgarförlag och en synpunkt?

Ett medborgarförslag ska vara ett förslag om att utveckla eller förändra någon verksamhet inom kommunens ansvarsområde. Hur ett medborgarförslag ska hanteras av kommunen är reglerat i kommunallagen. Det kräver en speciell politisk process och ska alltid hanteras av kommunfullmäktige. Den som lämnar medborgarförslaget har möjlighet att berätta om sitt förslag vid ett kommunfullmäktigemöte.

 

En synpunkt, ett klagomål eller ett förslag som inte kallas för medborgarförslag får hanteras direkt av ansvarig verksamhet. Det vill säga, det behöver inte hanteras av politiken. Det går därför mycket snabbare att åtgärda eventuella fel eller brister och förbättringsförslag kan enklare läggas till i verksamhetens fortlöpande utvecklingsarbete.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Götene kommun kan lämna medborgarförslag, oavsett ålder. Även invånare som ännu inte har kommunal rösträtt får lämna medborgarförslag.

Hur lämnar du ett medborgarförslag?

Medborgarförslaget måste vara inlämnat skriftligen, antingen på papper eller genom vår e-tjänst.

Om du väljer att inte använda e-tjänsten kan du använda blanketten som du skickar till kommunen eller lämnar till medborgarkontoret.

Postadress: Götene kommun, 533 80 Götene

Hur ska medborgarförslaget vara utformat?

Medborgarförslaget:

 • Måste vara skriftligt och underskrivet med e-legitimation eller namn och folkbokföringsadress. Det kan inte lämnas in anonymt.
 • Måste innehålla ordet ”Medborgarförslag” i rubriken på dokumentet om inte e-tjänsten används.
 • Får bara innehålla ett ämne. Har du flera idéer på hur vi kan utveckla Götene kommun får du skicka in fler medborgarförslag.
 • Får inte vara rasistiskt, kränkande eller skada någon.
 • Får inte strida mot någon lag eller författning.
 • Får inte handla om myndighetsutövning mot enskild person eller avse ett personärende.
 • Får inte handla om sådana frågor som inte ryms inom det kommunala ansvarsområdet.

Hur hanteras ett medborgarförslag?

 1. När ett medborgarförslag kommer in till kommunen registreras det först som ett ärende i kommunens diarium. Det blir därmed en allmän och offentlig handling.
 2. Ärendet anmäls därefter till nästa kommunfullmäktigemöte där det beslutas om att kommunstyrelsen ska ansvara för att bereda ärendet, det vill säga ta fram ett underlag som ska hjälpa kommunstyrelsen att fatta ett beslut om medborgarförslaget ska genomföras eller inte. Under detta fullmäktigemöte har den person som skickade in medborgarförslaget möjlighet att berätta om sitt förslag för kommunfullmäktiges ledamöter.
 3. Kommunstyrelsen utser en handläggare som ska utreda möjligheterna kring att genomföra medborgarförslaget eller skickas förslaget på remiss om någon annan nämnd ska yttra sig om förslaget.
 4. Handläggaren presenterar sin utredning för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som beslutar om ärendet är tillräckligt utrett för att kunna skickas vidare till kommunstyrelsen för ett slutgiltigt beslut om medborgarförslaget ska genomföras eller inte. Om förslaget lämnats till en annan nämnd är det deras yttrande som ligger till grund för ställningstagandet.
 5. Kommunstyrelsen tar upp ärendet för att besluta om medborgarförslaget ska genomföras eller inte utifrån den utredning som har gjorts.

Eftersom medborgarförslaget måste följa den politiska process som står i kommunallagen kan det ta upp till ett år innan kommunen kan fatta ett beslut om medborgarförslaget.

Mer information

Har du frågor kring medborgarförslag är du välkommen att kontakta Kansliet.
Telefon: 0511-38 60 00
E-post: kommunstyrelsen@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!