Lyssna

Reglemente för socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lagar sägs om socialnämnd. Socialnämndens uppdrag är att tillhandahålla omsorg, service, upplysningar, råd, stöd, vård och ekonomisk hjälp till familjer och enskilda som behöver det för att främja medborgarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Reglementet

Kommunfullmäktige antog den 30 maj 2022, § 75 reglemente för socialnämnden som gäller från 1 januari 2023.

Nedan kan du läsa reglementet och det finns också möjlighet att ladda ned det här:

Reglemente för socialnämnden som pdf. Pdf, 298.8 kB.

Socialnämnden

Uppdrag och verksamhet

1 §

Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

2 §

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lagar sägs om socialnämnd.

Socialnämndens uppdrag är att tillhandahålla omsorg, service, upplysningar, råd, stöd, vård och ekonomisk hjälp till familjer och enskilda som behöver det för att främja medborgarnas

 • ekonomiska och sociala trygghet
 • jämlikhet i levnadsvillkor
 • aktiva deltagande i samhällslivet.

Uppdraget syftar också till att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

De mest förekommande lagarna som styr socialnämndens arbete är

 • socialtjänstlagen
 • hälso- och sjukvårdslagen
 • insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 • lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 • lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 • offentlighet- och sekretesslagen
 • lag om bostadsanpassningsbidrag
 • alkohollagen

Socialnämnden ska även

 • ansvara för kommunens åligganden enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet mm
 • arbeta för en god integration av nyanlända och arbeta förebyggande i samarbete med civilsamhället
 • ansvara för arbetsmarknadsfrågor för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet och verka för vuxnas möjlighet till egenförsörjning
 • verka för ett gott samarbete med kommunstyrelsen i det övergripande arbetet med bostäder och näringslivsfrågor på ett sätt som gynnar arbetsmarknad och integration
 • ansvara för ärenden enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, dock inte tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kapitlet (delegerat till miljö- och bygglovnämnden)
 • ansvara för kommunens skyldighet enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
 • ansvara för att erbjuda budget – skuld och konsumentrådgivning,
 • ansvara för fördelning av föreningsbidrag inom nämndens ansvarsområde och som inte åvilar annan nämnd eller styrelse
 • följa utvecklingen i de frågor som gäller socialpolitik och omsorgsfrågor samt ta de initiativ och lägga de förslag som nämnden bedömer nödvändiga
 • utarbeta styrdokument för verksamheten som ska fastställas av kommunfullmäktige,
 • verka för att utveckla brukarinflytandet och medborgardialogen inom sitt verksamhetsområde
 • verka för ett gott samarbete med nämnden för utbildning, kultur och fritid i gemensamma ärenden
 • följa aktuella plan- och byggfrågor och framföra sina synpunkter när nämnden bedömer det nödvändigt, samt avge yttranden över översiktsplaner
 • yttra sig i övriga ärenden som remitterats till nämnden.

Delegering från kommunfullmäktige

3 §

Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att besluta i följande grupper av ärenden:

 • sådan avvikelse från av kommunfullmäktige fastställda taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde, som i det enskilda fallet kan anses påkallad med hänsyn till särskilda omständigheter
 • i mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, i enlighet med av kommunfullmäktige givna riktlinjer.

Processbehörighet

4 §

Socialnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd, eller mål och ärenden som nämnden genom lag eller annan författning ansvarar för.

Organisation inom verksamhetsområdet

5 §

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Personalansvar inom verksamhetsområdet

6 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom nämndens verksamhetsområde och har därmed ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och för att fördela arbetsuppgifter enligt denna lag till ansvariga chefer inom verksamheterna. Som verksamhetsutövare med ansvar för budget och verksamhetsplanering har även nämnden ett arbetsmiljöansvar enligt följande:

 • På uppdrag av fullmäktige se till att verksamhetsområdet drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön.
 • Bedöma konsekvenserna för arbetsmiljön vid planerade förändringar innan dessa genomförs.
 • Vidta förebyggande åtgärder i arbetsmiljön genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
 • Följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet 1 gång/år så att det fungerar på såväl sektornivå som på enheterna

Socialnämnden har hand om personalfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i kommunstyrelsens reglemente.

Behandling av personuppgifter

7 §

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i socialnämndens verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.

Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Ekonomisk förvaltning

8 §

Nämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde, inom ramen för av kommunfullmäktige budgeterade medel och delegerade taxebeslut.

Nämnden får besluta att fördela budgetmedel inom verksamhetsområdet på sätt som nämnden anser lämpligt inom ramen för direktiv och riktlinjer.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige

9 §

Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Socialnämnden beslutar årligen om en intern kontrollplan.

Socialnämnden ska två gånger per år redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till dem

 1. i reglemente
 2. genom finansbemyndigande.

Socialnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Information och samråd

10 §

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Medborgarförslag

11 §

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige.

Socialnämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i kommunfullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden andra och fjärde kvartalet.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut är fattat ska förslagsställaren underrättas.

Tidpunkt för sammanträden

12 §

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

13 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet minst en vecka före sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Tillsammans med kallelsen bör det finnas en föredragningslista. Föredragningslistan skickas om möjligt sex dagar dock senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Offentliga sammanträden

14 §

Socialnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans

15 §

Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar i förväg anmäla detta till kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i socialnämnden.

Närvarorätt

16 §

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Socialnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Sammansättning

17 §

Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Ordföranden

18 §

Det åligger ordföranden att

 1. leda nämndens arbete och sammanträden,
 2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
 3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
 4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
 5. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden

 1. närmast under nämnden ha uppsikt över organisation inom nämndens verksamhetsområde,
 2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
 3. främja samverkan mellan nämnden, kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och styrelser samt kommunfullmäktige,
 4. tillsammans med nämndens vice ordförande vara nämndens representanter i folkhälsorådet,
 5. representera nämnden vid sammanträffanden med myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Presidium

19 §

Socialnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande. Vice ordförande har funktionen som ordförandes ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden och vice ordföranden om ordföranden inte beslutar annat.

Viceordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

20 §

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden eller annan i presidiet på grund av exempelvis sjukfrånvaro överstigande två veckor inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag kan nämnden besluta om en eller flera förtroendevalda som arvoderas för att vara ersättare och fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter, dock högst i tre månader. För tid som överstiger tre månader beslutar kommunfullmäktige om ersättare, likaså när det är känt att frånvaron kommer att överstiga tre månader.

Förhinder

21 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunens kansli som kallar ersättare.

Ersättares tjänstgöring

22 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men har inte rätt att lämna förslag eller delta i besluten.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring

23 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Yrkanden

24 §

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna in det skriftligen.

Deltagande i beslut

25 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.

Reservation

26 §

Ledamot och tjänstgörande ersättare som deltagit i beslut har rätt att reservera sig. Reservation får lämnas fram till sammanträdet avslutas.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

27 §

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och två ledamöter.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

28 §

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare

29 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchefen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar

30 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som kommunstyrelsen utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott

31 §

Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott.

Socialnämndens ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Socialnämndens vice ordförande är vice ordförande i arbetsutskottet. Socialnämnden väljer därutöver ytterligare 3 ledamöter, samt 5 ersättare.

Om varken ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter när frånvaron överstiger två veckor.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.

Utskottet får handlägga ärenden när minst tre av de fem ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet. Ordföranden eller sektorchef överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden i utskottet bestämmer föredragningslistan till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Arbetsutskottet ska besluta i de frågor som delegerats till utskottet genom särskilt beslut.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!