Lyssna

Socialnämnden

Uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst och vad i lag sägs om socialnämnd.

Avseende insatser riktade till:

 • barn och unga
 • äldre människor
 • människor med funktionshinder
 • Missbrukare
 • Personer som vårdar eller stödjer närstående
 • Brottsoffer
 • den kommunala hälso- och sjukvården,
 • insatser enligt lag(1193:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Familjerättsfrågor och att erbjuda familjerådgivning.
 • Handläggning och beslut om bostadsanpassningsbidrag.
 • alkohollagsstiftningens område,

Nämnden fullgör kommunens uppgifter som åvilar social enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).

Socialnämnden ska även:

 • enligt tobakslagen (1993:581) svara för den tillsyn som ankommer på kommunen.
 • ansvara för kommunens skyldighet enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
 • följa utvecklingen i de frågor som gäller socialpolitik och omsorgsfrågor samt ta de initiativ och lägga de förslag som nämnden bedömer nödvändiga,
 • följa aktuella plan- och byggfrågor och framföra sina synpunkter när nämnden bedömer det nödvändigt, samt avge yttranden över översiktsplaner,
 • yttra sig i övriga ärenden som remitterats till nämnden,
 • verka för att utveckla brukarinflytandet och medborgardialogen inom sitt verksamhetsområde,
 • verka för ett gott samarbete med nämnden för utbildning, kultur och fritid för att tillsammans finna bästa möjliga lösningar i gemensamma ärenden.
 • utarbeta styrdokument för verksamheten som ska fastställas av kommunfullmäktige,
 • ansvara för fördelning av föreningsbidrag inom nämndens ansvarsområde och som inte åvilar annan nämnd eller styrelse.
 • Budget – skuld och konumentrådgivning.
 • Arbetsmarknadsinsatser
 • Nyanlända flyktingar
Sammanträdesdagar socialnämnden

JanFebMarsAprilMajJuniJuliAugSepOktNovDec

2024

23

20

19

16

2820


1

26

17

Sammanträdesdagar socialnämndens arbetsutskott

JanFebMarsAprilMajJuniJuliAugSepOktNovDec

2024

9

6

5

2

14

11

9

20

17

8

12

3

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!