Lyssna

Riktlinjer för utlandsstudier

Antaget av nämnden för utbildning, kultur och fritid 2022-12-15 § 146

1. Syfte med riktlinjerna

Föreliggande riktlinjer avser att tydliggöra för studier utomlands för elev i grundskola och gymnasieskola. Skolgång i utlandet regleras inte i svensk lagstiftning vilket innebär att beslut enligt kommunens riktlinjer inte kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Riktlinjerna avser endast skolgång i svensk utlandsskola som är godkänd av Skolverket enligt förordning om statsbidrag (1994:519) för utbildning för utlandssvenska barn.

2. Svenska utlandsskolor

Om ni väljer att flytta utomlands har hemkommunen inte någon skyldighet att betala för ditt barns skolgång. Det innebär att Götene kommun inte kommer att betala ut skolpeng. (Se nedan, 2.1 Elevavgift och 2.2 Statsbidrag)

Svenska utlandsskolor är till för barn och ungdomar som bor i utlandet med minst en av sina vårdnadshavare. Utbildningen motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan. De svenska utlandsskolorna är berättigade till statsbidrag för vissa elevgrupper.

Undervisning

Undervisning på utlandsskolor motsvarar så långt det är möjligt den som elever får i Sverige. Svenska utlandsskolor är fristående skolor som ligger utanför det svenska skolväsendet. Skolorna följer de svenska läroplanerna och undervisningen är på svenska. Svenska utlandsskolor som får statsbidrag har rätt att sätta betyg. Skolinspektionen har tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag.

2.1 Elevavgift

Alla svenska utlandsskolor tar ut en elevavgift. Kontakta den som anordnar utbildningen om du har frågor om avgifterna. Utlandsskolor finansierar undervisningen framför allt med avgifter och statsbidrag. Bidraget går till skolan - inte till vårdnadshavarna – och skolan får använda bidraget fritt för att täcka kostnaderna för utbildningen.

2.2 Statsbidrag

Staten stöder utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för att svenskar med barn i skolåldern ska kunna rekryteras för arbetsuppgifter i svenskt samhällsintresse i andra länder. Den svenska utlandsundervisningen regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

De svenska utlandsskolorna tar också i mån av plats emot elever där vårdnadshavarna själva, eller någon annan (till exempel ett företag), betalar för utbildningen.

3. Skolplikt och utlandsvistelse

I Sverige råder skolplikt för folkbokförda barn. Skolplikten gäller, med vissa undantag, från förskoleklass till och med årskurs 9 i grundskolan. Skolplikten innebär att barnet ska delta i undervisningen om det inte finns ett giltigt skäl till frånvaro vid sjukdom eller beviljad ledighet.

Ansvaret för att skolplikten fullföljs delas av hemkommunen, huvudmannen där elev går i skolan och vårdnadshavaren. Om en vårdnadshavare inte gör vad som ankommer på denne för att barnet ska fullgöra sin skolplikt kan hemkommunen besluta om ett föreläggande som kan förenas med vite.

En skolpliktig elev kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl kan en elev få vara ledig längre tid, maximalt två veckor eftersom ett sådant beslut enligt lagstiftningen ska användas restriktivt. Det är elevens rektor som fattar beslut om ledighet.

Vid längre planerad frånvaro gäller inte reglerna om ledighet. Det som då står till buds för vårdnadshavare som önskar ta med skolpliktiga barn på en längre utlandsvistelse är att ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt eller att kommunen beslutar om att avföra barnet från skolplikten på grund av varaktig vistelse utomlands.

4. Fullgörande av skolplikten på annat sätt

Enligt Skollagen, 24 kap 25§ får ett skolpliktigt barn medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag. Medgivande ska lämnas om

1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag,

2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och

3. det finns synnerliga skäl.

Innan prövning om att fullgöra skolplikten på annat sätt inleds, gör kommunen en prövning om barnet har skolplikt under den aktuella perioden. Skolplikt gäller inte för barn som varaktigt vistas utomlands. Skollagen 7 kap 2§.

5. Varaktig vistelse utomlands

Skolverket har bedömt att en vistelse som överstiger sex månader kan anses som varaktig i skollagens mening.

I det fall en vårdnadshavare planerar att vistats utomlands under en tidsrymd överstigande sex månader kan hemkommunen besluta att barnet skrivs ut från skolplikten. Hemkommunens ansvar för skolgången upphör i så fall och kommunen har inte heller någon skyldighet att finansiera utbildningen, varken inom landet eller i utlandet.

När barnet återvänder har det samma rätt som andra barn till utbildning i den kommun där barnet är folkbokfört. Samma skolplacering som tidigare kan dock inte garanteras.

Ansökan om avförande från skolplikten på grund av varaktig vistelse utomlands görs av vårdnadshavaren på särskild blankett som kan hämtas från kommunens hemsida.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!