Lyssna

Reglemente, kommunstyrelsen

Dokumentinformation

Detta reglemente är ett dokument som förklarar kommunstyrelsens arbetssätt. Reglementet inkluderar regler för mötesprocesser, arbetsrutiner och befogenheter för att säkerställa att kommunstyrelsens arbetsuppgifter sker på ett effektivt och korrekt sätt. Sammantaget är det ett viktigt dokument som styr arbetet och beslutsfattandet i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens uppgifter

Allmänt kommunstyrelsens uppgifter

1 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och
kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling
och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som anges i detta reglemente, samt
sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter).

Kommunstyrelsen får med stöd av 6 kapitlet 8 § kommunallag (2017:725) fatta
följande beslut rörande nämndernas verksamhet:

 • Beslut om anställningsstopp
 • Beslut om strategiska personalfrågor
 • Beslut om stopp för ytterligare investeringar
 • Slutligt beslut när två nämnder är oense

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som fattats med stöd av 6 kapitlet 8 § KL.

Utöver detta ansvarar kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av
kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 §

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att utfärda anvisningar om tolkning och
tillämpning av kommunfullmäktiges fastställda styrprinciper.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

3 §

Kommunstyrelsen ska

 1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och
  strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
  verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är
  förbehållna annan nämnd,
 2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
 3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL
  eller enligt annan lag eller författning,
 4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
 5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem,
  dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system,
  kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och
  förtroendemannaregister,
 6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
 7. anställa och entlediga kommundirektör och besluta om instruktion för
  denne,
 8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de
  framställningar som behövs,
 9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
 10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
  kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
 11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och sektorcheferna,
 12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
  angelägenheter som utförs av privata utförare,
 13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i
  enlighet med KL,
 14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de
ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att
besluta om remiss av sådana ärenden.

Bolag och stiftelser

4 §

Kommunstyrelsen ska

 1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som
  kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad
  gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också
  i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
 2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
 3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och bolagsledningarna/stiftelseledningarna,
 4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
 5. årligen, senast den 15 april i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
 6. svara för att ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund

5 §

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning

6 §

Kommunstyrelsen ska

 1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige
  meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering
  och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
 2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland
  annat att
  a) underhålla och förvalta kommunens lösa egendom,
  b) se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
  c) handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
 3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
 4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614)
  om kommunal redovisning,
 5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614)
  om kommunal redovisning,
 6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som
  avsatts till pensionsförpliktelser.

Delegering från fullmäktige

7 §

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

 1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige
  fastställt,
 2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom
  den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd
  beloppsram och andra riktlinjer,
 3. köp, gåva, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om
  fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och
  andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
 4. bevakning av kommunens intressen i ärenden, där kommunen är part,
  angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och
  byggnadsväsen samt i andra ärenden som kan jämföras med dessa,
 5. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i anläggningslagen eller
  ledningsrättslagen belastande kommunens mark med ledningsrätt eller
  nyttjanderätt för ledning eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan
  och medverkande till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt,
  utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning på mer än 130 kV ovan
  jord.
 6. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen
  bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
  ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
 7. tillstånd att använda kommunens vapen samt kommunens logotype,
 8. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2018:1200).

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. Kommunstyrelsen får för kortare perioder meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt 8 kap begränsningsförordningen i syfte att hindra smittspridning.

Personalpolitik och arbetsmiljöansvar

8 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet tillika pensionsmyndighet för all
personal anställd av kommunen. Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att

 1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
  rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
  arbetstagare,
 2. ha det övergripande ansvaret för kommunens lönepolitik och lönebildning,
 3. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt
  utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i
  arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
 4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
  bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
  och dess arbetstagare;
 5. besluta om stridsåtgärd,
 6. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
  befogenheter.
 7. ansvara för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen och för att fördela
  arbetsuppgifter enligt denna lag och kommunens riktlinjer till
  kommundirektör för vidare fördelning till ansvariga chefer inom
  verksamheterna. Som verksamhetsutövare med ansvar för budget och
  verksamhetsplanering har även nämnderna ett arbetsmiljöansvar.

Personalansvaret för kommunstyrelsens verksamheter regleras även i 18 § i detta
reglemente.

Uppföljningsfunktionen

Kommunstyrelsens uppföljning

9 §

Kommunstyrelsen ska

 1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
  program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
 2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
  ekonomiskt,
 3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
 4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
  verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den
  ekonomiska ställningen är under budgetåret,
 5. en gång årligen rapportera till fullmäktige om kommunens
  avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
  författning,
 6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs
  av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och
  av fullmäktige fastställda program och direktiv,
 7. två gånger per år lämna en redovisning till fullmäktige över de motioner
  och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, och som inte slutligt
  handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter

Processbehörighet

10 §

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap

11 §

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter som framgår av § 7 lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

För kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ansvarar särskilt utsedd krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen
(1997:146).

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i
lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara med mera.

Arbetslöshetsnämnd

12 §

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd.

Arkivmyndighet

13 §

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i
av fullmäktige antaget arkivreglemente.

Anslagstavla och webbplats

14 §

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa
och interna webbplats.

Författningssamling

15 §

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala
författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Kommunstyrelsens uppdrag och verksamhetsområde

Uppdrag och verksamhet

16 §

Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att kommunstyrelsen ska
göra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag
och angivna riktlinjer.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna:

 • planläggning av mark och vatten, enligt plan- och bygglagen (2010:900),
 • mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande
  markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och
  samhällsbyggandet främjas,
 • prioriteringar för bostadsbyggandet,
 • energiplaneringen, samt utveckla energihushållningen,
 • den strategiska miljöplaneringen och verka för en ekonomiskt, socialt och
  miljömässigt hållbar utveckling,
 • den strategiska planeringen av infrastrukturen samt trafikpolitiken,
 • kommunens kommunikationsarbete och utvecklingen inom
  kommunövergripande frågor om informationssystem och IT,
 • sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvara för åtgärder för att
  allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,
 • det övergripande arbetet med bostäder och näringslivsfrågor på ett sätt
  som gynnar arbetsmarknad och integration samt verka för ett gott
  samarbete med socialnämnden i de frågorna.
 • kollektivtrafikfrågor bland annat närtrafik, flextrafik, färdtjänst och
  riksfärdtjänst. I uppgiften ingår att samordna trafiken och verka för en
  tillfredsställande trafikförsörjning.
 • lokalförsörjningen för kommunens verksamheter,
 • utseende av ombud för kommunen vid förrättning hos
  fastighetsbildningsmyndighet och enligt lagen om enskilda vägar med
  behörighet att å kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att
  företräda kommunen vid förrättning med den behörighet övrigt som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken,
 • utseende av ombud som vid tomtindelning företräder kommunen såsom
  markägare,
 • kommunens inköpsverksamhet,
 • de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits
  åt annan nämnd.
 • budgetprocessen, vilket innebär att hålla samman processen när
  kommande års budget ska föreslås. Budgetberedningen, som utgörs av
  kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, leder arbetet med att ta fram
  förslag till budget utifrån uppsatta mål samt nämndernas verksamhet och
  investeringar.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa:

 • miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i
  kommunen,
 • socialtjänsten och verka för att socialtjänstens mål kan uppfyllas,
 • den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal
  hälso- och sjukvård,
 • skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas,
 • arbetet för en god integration av nyanlända och socialnämndens
  förebyggande arbete i samarbete med civilsamhället
 • arbetsmarknadsfrågor och socialnämndens arbete med att verka för vuxnas möjlighet till egenförsörjning

Organisation inom verksamhetsområdet

17 §

Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

Personal inom verksamhetsområdet

18 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal.
Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom
sitt verksamhetsområde. Arbetsmiljöansvaret innebär att:

 • På uppdrag av fullmäktige se till att verksamhetsområdet drivs i enlighet
  med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön.
 • Bedöma konsekvenserna för arbetsmiljön vid planerade förändringar innan
  dessa genomförs.
 • Vidta förebyggande åtgärder i arbetsmiljön genom att ta med
  arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
 • Följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet 1 gång per år så att det
  fungerar på såväl sektorsnivå som på enheterna.

Behandling av personuppgifter

19 §

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är också
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Kommunstyrelsen ska utse
dataskyddsombud.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

20 §

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Kommunstyrelsen
beslutar årligen om en intern kontrollplan.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem

 1. i reglemente,
 2. genom finansbemyndigande.

Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till den har fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.
Kommunstyrelsen samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i § 1.

Information och samråd

21 §

Kommunstyrelsen, och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Kommunstyrelsen beslutar om formerna för samrådet.

Medborgarförslag

22 §

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till kommunstyrelsen att fatta beslut,
ska om möjligt beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från
det att förslaget väcktes i fullmäktige.

Kommunstyrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte
beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i
fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har
avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden andra och fjärde kvartalet.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut är fattat ska förslagsställaren
underrättas.

Sammansättning och arbetsformer

Tidpunkt för sammanträden

23 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen
bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det finns särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

24 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet minst en vecka före
sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden
bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Tillsammans med kallelsen bör det finnas en föredragningslista.
Föredragningslistan skickas om möjligt sex dagar dock senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Offentliga sammanträden

25 §

Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka de förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans

26 §

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar i förväg anmäla
detta till kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i kommunstyrelsen.

Närvarorätt

27 §

Kommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
kommunstyrelsen att närvara vid sammanträde med kommunstyrelsen för att
lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan
medges denna rätt. Om kommunstyrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Kommunstyrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
kommunstyrelsens sammanträden. Den förtroendevalde har i den utsträckning
kommunstyrelsen beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Sammansättning

28 §

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare.

Ordföranden

29 §

Det åligger ordföranden att

 1. leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden,
 2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
 3. kalla ersättare,
 4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
  kommunstyrelsen vid behov är beredda,
 5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunstyrelsen,
 6. bevaka att kommunstyrelsens beslut verkställs.

Utöver detta har ordföranden ansvar att under kommunstyrelsen

 1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
 2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
  och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
  initiativ i dessa frågor,
 3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder
  och fullmäktige samt
 4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
  konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i
  ett särskilt fall.

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid
nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna.

Presidium

30 §

Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande. Förste vice ordförande har funktionen som ordförandes
ställföreträdare. Kommunstyrelsen representeras av ordförande och vice
ordförande om inte ordföranden beslutar annat.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

31 §

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får kommunstyrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden eller annan i presidiet på grund av exempelvis sjukfrånvaro
överstigande två veckor inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag kan
kommunstyrelsen besluta om en eller flera förtroendevalda som arvoderas för att vara ersättare och fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter, dock högst i tre månader. För tid som överstiger tre månader beslutar
kommunfullmäktige om ersättare, likaså när det är känt att frånvaron kommer att överstiga tre månader.

Kommunalråd

32 §

Sedan val av kommunstyrelse skett utser fullmäktige bland kommunstyrelsens
ledamöter två ledamöter med heltidsuppdrag bestående av:

 • Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd)
 • Kommunstyrelsens andre vice ordförande (oppositionsråd)

Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande ska ägna hela sin
arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Budgetberedning

33 §

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter fungerar som budgetberedning. Ersättare ska närvara vid budgetberedningens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunfullmäktige vid valet bestämda ordningen.

Förhinder

34 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller
någon annan anställd vid kommunens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring

35 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men har inte rätt att lämna förslag eller delta i besluten.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring

36 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Yrkanden

37 §

När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunstyrelsen enhälligt beslutar att
medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande lämna in det skriftligen.

Deltagande i beslut

38 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
kommunstyrelsen fattar det med acklamation.

Reservation

39 §

Ledamot och tjänstgörande ersättare som deltagit i beslut har rätt att reservera sig. Reservation får lämnas fram till sammanträdet avslutas.
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

40 §

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av
ordföranden och två ledamöter.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

41 §

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare

42 §

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören,
kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd som kommunstyrelsen
bestämmer.

Undertecknande av handlingar

43 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen ska på
kommunstyrelsen vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av
anställd som kommunstyrelsen bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder
vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som kommunstyrelsen
utser.

Kommunstyrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av kommunstyrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på
kommunstyrelsens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav
undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott

44 §

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av
fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsen får därutöver inrätta
ytterligare utskott.

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i arbetsutskottet, kommunstyrelsens förste vice ordförande är förste vice ordförande i arbetsutskottet och kommunstyrelsens andre vice ordförande är andre vice ordförande i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen väljer därutöver ytterligare två ledamöter samt fem ersättare.

Om varken ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter när frånvaron överstiger två veckor.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av
kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst två ledamöter begär det.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, samt
uppgift om de ärenden som ska behandlas.

Utskottet får handlägga ärenden bara när minst tre av de fem ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. Protokollet justeras av ordförande
och en ledamot.

Arbetsutskottets uppdrag och delegation

45 §

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen bör beredas av utskottet.
Ordföranden, kommundirektör eller sektorchef överlämnar sådana ärenden till
utskottet. Ordföranden i utskottet bestämmer föredragningslistan till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Arbetsutskottet ska även

 • besluta i de frågor som delegerats till utskottet genom särskilt beslut eller
  delegationsordning,
 • vara personalutskott, det vill säga ha ett särskilt ansvar för att besluta om
  kommunövergripande personalpolitik och vara arbetsgivarföreträdare vid
  en arbetsgivarkonflikt enligt 8 § i detta reglemente.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!