Lyssna

Reglemente kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela den kommunala organisationens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs av de övriga nämnderna, av de kommunala bolagen och av kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Gäller från och med: 2019-01-01

Antagen av kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2018-10-29, § 144

Reviderat: 2021-06-21, § 117

Reglementet

Nedan kan du läsa i reglementet och det finns också möjlighet att ladda ned det här:

Reglemente för kommunstyrelsen som pdf Pdf, 329.2 kB. (Pdf, 329.2 kB)

Kommunstyrelsens uppgifter

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter

1 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som anges i detta reglemente, samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter).

Kommunstyrelsen får med stöd av 6 kapitlet 8 § kommunallag (2017:725) fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet:

 • Beslut om anställningsstopp
 • Beslut om övergripande personalfrågor
 • Beslut om stopp för ytterligare investeringar
 • Slutligt beslut när två nämnder är oense

Utöver detta ansvarar kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900), KL, och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 §

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att utfärda anvisningar om tolkning och tillämpning av kommunfullmäktiges fastställda styrprinciper.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

3 §

Kommunstyrelsen ska

 1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
 2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
 3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
 4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
 5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
 6. anställa och entlediga kommundirektör och besluta om instruktion för denne,
 7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
 8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
 9. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
 10. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
 11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
 12. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
 13. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Bolag och stiftelser

4 §

Kommunstyrelsen ska

 1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
 2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
 3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och bolagsledningarna/stiftelseledningarna,
 4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
 5. årligen, senast den 15 april i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
 6. svara för att ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund

5 §

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning

6 §

Styrelsen ska

 1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
 2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
  1. underhålla och förvalta kommunens lösa egendom,
  2. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
  3. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
 3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
 4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
 5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
 6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Delegering från fullmäktige

7 §

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

 1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
 3. köp, gåva, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
 4. bevakning av kommunens intressen i ärenden, där kommunen är part, angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen samt i andra ärenden som kan jämföras med dessa,
 5. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i anläggningslagen eller ledningsrättslagen belastande kommunens mark med ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverkande till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning på mer än 130 kV ovan jord.
 6. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
 7. tillstånd att använda kommunens vapen samt kommunens logotype,
 8. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Personalpolitiken

8 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal anställd av kommunen.

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att

 1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
 2. ha det övergripande ansvaret för kommunens lönepolitik och lönebildning,
 3. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
 4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare;
 5. besluta om stridsåtgärd,
 6. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
 7. ansvara för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen och för att fördela arbetsuppgifter enligt denna lag och kommunens riktlinjer till kommundirektör för vidare fördelning till ansvariga chefer inom verksamheterna. Som verksamhetsutövare har även nämnderna ett visst arbetsmiljöansvar.

Personalansvaret för kommunstyrelsens verksamheter regleras även i 18 § i detta reglemente.

Uppföljningsfunktionen

Kommunstyrelsens uppföljning

9 §

Kommunstyrelsen ska

 1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
 2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
 3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
 4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
 5. en gång årligen rapportera till fullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
 6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
 7. två gånger per år lämna en redovisning till fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter

Processbehörighet

10 §

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap

11 §

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

För kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ansvarar särskilt utsedd krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Arbetslöshetsnämnd

12 §

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Arkivmyndighet

13 §

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.

Anslagstavla och webbplats

14 §

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

Författningssamling

15 §

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Kommunstyrelsens uppdrag och verksamhetsområde

Uppdrag och verksamhet

16 §

Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att kommunstyrelsen ska göra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna

 • planläggning av mark och vatten, enligt plan- och bygglagen (2010:900),
 • mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
 • prioriteringar för bostadsbyggandet,
 • energiplaneringen, samt utveckla energihushållningen,
 • den strategiska miljöplaneringen och verka för en ekologisk hållbar utveckling,
 • den strategiska planeringen av infrastrukturen samt trafikpolitiken,
 • kommunens kommunikationsarbete och utvecklingen inom kommunövergripande frågor om informationssystem och IT,
 • sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvara för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,
 • det övergripande arbetet med bostäder och näringslivsfrågor på ett sätt som gynnar arbetsmarknad och integration samt verka för ett gott samarbete med socialnämnden i de frågorna.
 • ärenden enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).
 • kollektivtrafikfrågor bland annat närtrafik, flextrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. I uppgiften ingår att samordna trafiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning.
 • lokalförsörjningen för kommunens verksamheter,
 • utseende av ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att å kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättning med den behörighet övrigt som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken,
 • utseende av ombud som vid tomtindelning företräder kommunen såsom markägare,
 • kommunens inköpsverksamhet,
 • de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.
 • Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa
 • miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen,
 • socialtjänsten och verka för att socialtjänstens mål kan uppfyllas,
 • den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och
 • sjukvård,
 • skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas,
 • arbetet för en god integration av nyanlända och socialnämndens förebyggande arbete i samarbete med civilsamhället
 • arbetsmarknadsfrågor och socialnämndens arbete med att verka för vuxnas möjlighet till egenförsörjning

Organisation inom verksamhetsområdet

17 §

Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Personalansvar inom verksamhetsområdet

18 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal.

Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.

Personuppgifter

19 §

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

20 §

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar årligen om en intern kontrollplan.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem

 1. i reglemente,
 2. genom finansbemyndigande.

Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Kommunstyrelsen samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Information och samråd

21 §

Kommunstyrelsen, och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Kommunstyrelsen beslutar om formerna för samrådet.

Medborgarförslag

22 §

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till kommunstyrelsen att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.

Kommunstyrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden andra och fjärde kvartalet.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut är fattat ska förslagsställaren underrättas.

Sammansättning och arbetsformer

Tidpunkt för sammanträden

23 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det finns särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

24 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet minst en vecka före sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Tillsammans med kallelsen bör det finnas en föredragningslista. Föredragningslistan skickas om möjligt sex dagar dock senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Offentliga sammanträden

25 §

Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka de förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans

26 §

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i kommunstyrelsen.

Närvarorätt

27 §

Kommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen att närvara vid sammanträde med kommunstyrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om kommunstyrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Kommunstyrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Sammansättning

28 §

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare.


Ordföranden

29 §

Det åligger ordföranden att

 1. leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden,
 2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
 3. kalla ersättare,
 4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kommunstyrelsen vid behov är beredda,
 5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunstyrelsen,
 6. bevaka att kommunstyrelsens beslut verkställs.

Utöver detta har ordföranden ansvar att under kommunstyrelsen

 1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
 2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
 3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
 4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna.

Presidium

30 §

Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförande har funktionen som ordförandes ställföreträdare. Kommunstyrelsen representeras av ordförande och förste vice ordförande om inte ordföranden beslutar annat.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

31 §

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får kommunstyrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden eller annan i presidiet på grund av exempelvis sjukfrånvaro överstigande två veckor inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag kan kommunstyrelsen besluta om en eller flera förtroendevalda som arvoderas för att vara ersättare, dock högst i fyra månader. För tid som överstiger fyra månader beslutar kommunfullmäktige om ersättare.

Kommunalråd

32 §

Sedan val av kommunstyrelse skett utser fullmäktige bland kommunstyrelsens ledamöter två ledamöter med heltidsuppdrag bestående av:

 • Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd)
 • Kommunstyrelsens andre vice ordförande (oppositionsråd)

Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Förhinder

33 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring

34 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men har inte rätt att lämna förslag eller delta i besluten.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring

35 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Yrkanden

36 §

När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunstyrelsen enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna in det skriftligen.

Deltagande i beslut

37 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om kommunstyrelsen fattar det med acklamation.

Reservation

38 §

Ledamot och tjänstgörande ersättare som deltagit i beslut har rätt att reservera sig. Reservation får lämnas fram till sammanträdet avslutas.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

39 §

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och två ledamöter.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

40 §

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare

41 §

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd som kommunstyrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar

42 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen ska på kommunstyrelsen vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som kommunstyrelsen utser.

Kommunstyrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av kommunstyrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på kommunstyrelsens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott

43 §

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i arbetsutskottet, kommunstyrelsens förste vice ordförande är förste vice ordförande i arbetsutskottet och kommunstyrelsens andre vice ordförande är andre vice ordförande i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen väljer därutöver ytterligare tvåledamöter samt fem ersättare.

Om varken ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter när frånvaron överstiger två veckor.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.

Utskottet får handlägga ärenden bara när minst tre av de fem ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

Arbetsutskottets uppdrag och delegation

44 §

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen bör beredas av utskottet. Ordföranden, kommundirektör eller sektorchef överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden i utskottet bestämmer föredragningslistan till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Arbetsutskottet ska även

 • besluta i de frågor som delegerats till utskottet genom särskilt beslut eller delegationsordning,
 • vara personalutskott, det vill säga ha ett särskilt ansvar för att besluta om kommunövergripande personalpolitik och vara arbetsgivarföreträdare vid en arbetsgivarkonflikt enligt 8 § i detta reglemente.
 • vara beredande organ i budgetprocessen, vilket innebär att hålla samman processen när kommande års budget ska föreslås. Budgetberedningen leder arbetet med att ta fram förslag till budget utifrån uppsatta mål samt nämndernas verksamhet och investeringar.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!