Lyssna

Detaljplan för Nordskog 4

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsändamål inom del av Källby 6:6. Syftet är vidare att stärka gång- och vegetationsstråken mot Vänerns strandkant. Totalt möjliggörs cirka 30 stycken bostäder.

Karta som redovisar aktuellt planområde

Planeringsskede

Detaljplanen fick laga kraft den 12 april 2024.

skede i planprocessen

Aktuellt förslag

Planområdet ligger cirka två kilometer norr om Källby centrum och omfattar cirka 28 000 kvadratmeter. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsändamål inom del av Källby 6:6. Syftet är vidare att stärka gång- och vegetationsstråken mot Vänerns strandkant. Strukturellt är den nya bebyggelsen anpassad till befintliga Nordskogsetapper genom att rörelsestråk och grönstråk kopplas ihop samt att omfattningen på ny bebyggelse ansluter till befintlig bebyggelses skala och karaktär.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande planen

Handlingar tillhörande detaljplanen finns tillgängliga nedan.
Du kan även be att få de skickade med post, skicka då din förfrågan till:
miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Handlingar

Granskningsutlåtande Pdf, 331.6 kB.

Underrättelse Pdf, 181.8 kB.

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3.4 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 270.4 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 9.2 MB.

Geoteknisk undersökning Pdf, 4 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 1.2 MB.

Arkeologisk undersökning Pdf, 473.6 kB.

Undersökning Pdf, 156.7 kB.

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt John Cronqvist

Telefon: 0511-38 60 57
E-post: john.cronqvist@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!