Lyssna

Detaljplan för del av Källby 8:43 m.fl, koppling Nordskog

Götene kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan som syftar till att möjliggöra utbyggnad av en ny allmän väg som förbinder Källbys centrala och nordvästra delar. Vidare är syftet att erbjuda goda förbindelser inom samhället för
både bil-, gång- och cykeltrafik.

Karta som redovisar aktuellt planområde

Planeringsskede

Detaljplanen har fått laga kraft 3 april 2024.

Skede

Aktuellt förslag

Planområdet är beläget i centrala Källby cirka 10 kilometer väster om Götene tätort. Den nya vägen ansluter i söder till korsningen mellan Sjökvarnsvägen och Stinsvägen och i nordväst till Vänernvägen. Den sydligaste delen av vägen kommer kunna genomföras med stöd av gällande detaljplan. Detta innebär den aktuella detaljplanens sydligaste läge är på södra sidan av Råmmån. Sektor samhällsbyggnad har nu tagit fram ett planförslag som syftar till att möjliggöra utbyggnad av en ny allmän väg som förbinder Källbys centrala och nordvästra delar. Vidare är syftet att erbjuda goda förbindelser inom samhället för både bil- gång- och cykeltrafik.

Kommunen bedömer att förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och som finns utställd med planförslaget. I miljökonsekvens-beskrivningens slutsats konstateras det att med föreslagna skyddsåtgärder för att minska påverkan på omgivningen så väl i anläggnings- som driftskedet bedöms planförslaget vara genomförbart.

Planförslaget är inte förenligt med gällande översiktsplan.

Kommunfullmäktige antog förslaget till detaljplan 2023-04-24 § 51. Beslutet har blivit överklagat och ärendet är lämnat till mark- och miljödomstolen för behandling.

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Elin Perjos.

Telefon: 0511-38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

Tillhörande handlingar

Tillhörande handlingar och utredningar finns tillgängliga nedan. Du kan även be att få alla eller delar av handlingarna skickade med post, skicka då din förfrågan till: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se.

Plankarta Pdf, 1.4 MB.

Planbeskrivning Pdf, 13.6 MB.

Protokoll KF § 51 Pdf, 177 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 7.7 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 313.3 kB.

Granskningsutlåtande Pdf, 305.5 kB.

Underrättelse om granskningsutlåtande Pdf, 151.4 kB.

Lokaliseringsutredning Pdf, 9.5 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 10.7 MB.

Geoteknik 1 väg Pdf, 8.6 MB.

Geoteknik 2 väg Pdf, 5 MB.

Geoteknik bro över Rammån Pdf, 4.5 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 18.3 MB.

Rapport Kungsfiskare Pdf, 2.4 MB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!