Lyssna

Ändring av detaljplan för Hönsäter 5:12, Paroc

Syftet med ändringen är att möjliggöra en ändamålsenlig utveckling av befintlig industri. Ändringen ska skapa en något större rörelsefrihet för industrins utveckling inom befintligt område.

Förstora bilden

Bilden ovan visar del av gällande detaljplan. Röd markering visar vilket område inom detaljplanen som berörs av aktuell ändring.

Planeringsskede

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2024-03-21. Beslut om antagande av planändringsförslaget togs av Kommunstyrelsen 2024-02-21 §36.

Flödesschema över planprocessen. Aktuellt skede granskning är markerat.

Aktuellt förslag

Planförslaget ändrar två delar av gällande detaljplan: Inom två delar av planområdet höjs högsta nockhöjd från 35 meter till 38 meter. Inom en del höjs nockhöjden från 25 meter till 38 meter. Tillsammans får fortfarande totalt maximalt 6000 kvadratmeter byggnadsarea vara hägre än 25 meter.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande planen

Plankarta, ändrad Pdf, 4.6 MB.

Planbeskrivning till ändringen Pdf, 1.6 MB.

Ursprunglig plankarta Pdf, 684.7 kB.

Ursprunglig planbeskrivning Pdf, 20 MB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!