Lyssna

God man eller förvaltare: Försäljning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt

Ansökan ska vara ställd till överförmyndaren i Lidköping och undertecknad av förmyndare, god man eller förvaltare. I ansökan ska anges skälen till att fastigheten, tomträtten eller bostadsrätten ska säljas. Om den omyndige eller huvudmannen inte är ensam ägare ska framgå hur stor andel hen äger.

Om ansökan avser en omyndig ska personbevis för barnet ges in. Personbevis ska utvisa vem eller vilka som är vårdnadshavare för barnet.

Ansökan behöver inte lämnas på någon speciell blankett.

Huvudmannens tillstyrkan

Om den omyndige fyllt 16 år ska hens skriftliga tillstyrkan till försäljningen biläggas ansökan. Detsamma gäller den som har en god man. Om det framgår av handlingarna att huvudmannen inte kan ge sitt samtycke behöver detta inte inhämtas.

Yttranden

Huvudmannens make, maka eller sambo och närmaste släktingar ska lämna yttrande över försäljningen. Med närmaste släktingar avses barn eller om huvudmannen är underårig — föräldrar. Finns det inga barn eller föräldrar är myndiga syskon och eventuella syskonbarn att anse som närmaste släktingar. Yttranden kan tecknas direkt på ansökan. I varje fall bör adressen till de närmast anhöriga finnas med.

Köpekontrakt

Köpekontraktet ska inges i två exemplar (original och kopia). Kontraktet ska vara undertecknat av såväl säljare som köpare.

Taxeringsbevis med mera

För fast egendom eller tomträtt ska taxeringsbevis utvisande senaste taxeringsvärde ges in med ansökan.

Säljaren är dödsbo

Om säljaren är dödsbo måste en kopia av bouppteckningen lämnas med. Av bouppteckningen ska framgå vilka som är dödsbodelägare.

God man kan behövas

Observera att om försäljningen sker till förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren måste särskild god man förordnas för transaktionen. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren.

När försäljningen är klar

När försäljningen är klar ska bevis för att köpeskillingen insatts på huvudmannens konto i bank insändas. Kopia av likvidavräkningen ska också sändas in.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!