Lyssna

Att överklaga beslut

Den som inte är nöjd med beslut om bistånd som fattats enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan överklaga beslutet

Hur gör jag för att överklaga ett beslut?

För att överklaga ett biståndsbeslut om insatser som är fattat enligt SoL eller LSS ska du skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping, men överklagan skickas till kommunen först som sänder den vidare. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet skall ändras. Skicka gärna med en kopia av beslutsmeddelandet och annat som du anser har betydelse för ärendet. Skrivelsen ska vara undertecknad.

För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till Förvaltningsrätten även om socialnämnden ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till handläggare i ärendet.

Denna information lämnas också skriftligt när beslutet delges.

Överklagandet ska lämnas eller skickas till:

Götene kommun
Socialnämnden
533 80 Götene

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!